Latest Post

Pathian hong et zia nuntakna – Rev. Nang Khen Khup

Pathian hong et zia nuntakna – Rev. Nang Khen Khup

mihingte ii khen bangin thu ka khen bua hi. Mihingte in a pua sangah a kimu teng bek en uh hi, ahihang kei ka hile a thin sung ka en hi…Feb 5, 2017 Bible study

  • Lungdamna sia ngupna taw akikop in Pathian’ hong piaksa hi kale, ih saan thiam kul lai hi. Paul in Rome thongzing sungah atak sung, hi Philippi laithak na at a, lungdamna maaan tatak anei natu na hanthawn hi. (more…)
  • March 23, 2013: Bible Study... . .
Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 43,866 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG