Articles, Articles (kawl lai)

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၄)

သူမ်ားအျပစ္မည္ကဲ့သို႔ေျဖလႊတ္ႏိုင္မည္နည္း?
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ျပဳမိသည္ကို စံုစမ္းၿပီး သိရန္ႀကိဳးစားပါ။ သူမ်ားသည္ မိမိအေပၚမွာ မေကာင္းႀကံစည္သည္ဟု ယူဆေသာအမႈေျမာက္မ်ားစြာကို အေၾကာင္းရင္းေလ့လာပါက အားလံုး မမွန္ကန္ပါ။ သူျပစ္မွားမိသည္ကိုပင္ သတိမထားမိပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ နားလည္မလႊဲျခင္း (Mis-understanding) မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မ်က္ႏွာခ်င္ဆိုင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါက အျပစ္မလႊတ္ႏိုင္္ရန္ မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ လူသားမ်ားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ညွိႏႈိင္းျခင္းမရွိ၊ ၾကာလာ၍ ရင့္လာေသာအခါ အျပစ္မလႊတ္ႏိုင္သည္အထိ ႀကီးထြားလာတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းရင္းကိုေလ့လာ၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိပါက တစ္ဖက္သား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ၿပီး၊ အျပစ္လႊတ္ရံုသာမက သနားျခင္းစိတ္ပင္လွ်င္ေပါက္ဖြါးလာမည္ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႕ အသက္ရွင္ျခင္းဟူသည္ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေစာင္မေစရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ခက္ခဲေသာ အရာမွာ “စံုစမ္းျခင္း မခံေစႏွင့္” ဟူေသာအခ်က္ပင္။ ေယရႈက ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ စံုလင္ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစသူျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းလား။

ဤသေဘာနားလည္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ “စံုစမ္းျခင္း” ဆိုေသာ စကားမွာ ဂရိဘာသာျဖင့္ “Peirasmos” ၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ရန္ လိုပါသည္။ ဤ ဂရိစကား၌ (၂) မ်ဳိး အဓိပၸါယ္ ရွိၿပီး “ဒုကၡဆင္းရဲ” (Trial) လည္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဤထက္ဆိုး၀ါးေသာ မေကာင္းဘက္သို႔ ဆြဲသြင္းျခင္း (Tempt) ဟူေသာ အဓိပၸါယ္လည္း သက္ေရာက္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ဆိုလိုသည္မွာ “ဒုကၡဆင္းရဲ” ျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။ ယာကုတ္ ၁း၃ ၌ ဆိုထားသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားပ်က္စီးရန္ စံုစမ္းေလ့မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဤကမၻာေလာက၌ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမွ ကယ္ႏႈတ္ၿပီး ကာကြယ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို လူသားမ်ားအား ခံစားေနေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိမိလဲရန္ အလိုမရွိ၊ ရင့္က်က္၍ တိုးတက္ရန္ အလိုရွိပါသည္ (၁ေကာ ၁၀း၁၂-၁၃)။ ထိမိလဲရန္ အလိုမရွိ၊ တိုးတက္ရင့္က်က္ေစရန္ ႏွင့္ တည္ၿမဲဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းဘဲသမားမ်ားက သံကို ရင့္မာေစရန္ အပူေပးေလာင္ကၽြမ္းေစသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။

အိမ္ေဆာက္ေသာအခါ တိုင္စိုက္ရန္ တြင္းတူးၿပီး၊ တိုင္စိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ မယိုင္မလဲ တည္တံ့ခိုင္ခန္႔ရန္ ကိုလႈပ္စၿမဲ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ တိုင္ကို လႈပ္ေသာအခါ၌ တိုင္ကိုလဲေစလို၍ ကိုင္လႈပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ပို၍ခိုင္ၿမဲေစလို၍သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဥိးျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ခံစားရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမ်ားသည္ ခုိင္ၿမဲေစရန္ ဘုရားသခင္ထုႏွက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္မ်ဳိး၌ပင္လွ်င္ ထိုသူ မပ်က္စီးေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ ကာကြယ္ပါေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပို၍နားလည္လြယ္သည္မွာ “အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႔ မလိုက္ပါေစႏွင့္၊ သို႔ရာတြင္ မလႊဲေရွာင္ႏိုင္ေသာ အရာ၌ ေအာင္ျမင္ေသာအခြင့္ ရရွိေစရန္ ခြန္အားေပးေတာ္မူပါ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

စံုစမ္းျခင္းကို ခရစ္ယာန္မ်ားထံသို႔ မည္သို႔မည္ပံု ေရာက္ရွိႏိုင္သနည္း။ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္ (၄) ခ်က္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။
1. အျပင္မွ ၀င္လာတတ္ပါသည္။ (မႆဲ ၁၆း၂၃၊ မာကု ၈း၃၃)။ သခင္ေယရႈသည္ စိတ္အခ်ဆံုး တမန္ေတာ္ထံသို႔ “အခ်င္းစာတန္ ငါ့ေနာက္သို႔ ဆုတ္ပါ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။
2. ကိုယ့္ကိုခ်စ္ခင္သူႏွင့္ အခင္မင္ဆံုးမ်ားထံမွလည္း ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ (မႆဲ ၁၀း၃၆)။
3. ငါတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားမွလည္း ၀င္လာတတ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ရာထူးဌာႏၱရ၊ အစားအေသာက္၊ ေယကၤ်ား / မိန္းမ စသျဖင့္ အားနည္းခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတတ္ပါသည္။ သတိထားရမည္း အခ်က္ပင္။
4. ငါတို႔၏ အားသာခ်က္မွလည္း ၀င္လာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို အလြန္တရာ စိတ္ခ်၍မရပါ။ ပီတာ၏ သာမန္ထက္ ပိုမိုစိတ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရစဥ္က ေယရႈ၏ အဖြဲ႕၀င္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းဆန္ေစခဲ့သည္ (မႆဲ ၂၆း၃၂-၃၅၊ ၆၉-၇၅)။ သို႔ျဖစ္၍ အားနည္းျခင္းမွ လာတတ္သလို၊ အားသာျခင္းမ်ားမွလည္း လာတတ္ပါသည္။ အၿမဲသတိထားရန္ လိုပါသည္ (၁ေကာ ၁၀း၁၂)။

ဤဆုေတာင္းျခင္းတြင္ ေခ်ာ္လဲျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းျခင္းသည္ မတူညီပါ။ စံုစမ္းျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူအေယာက္တိုင္း အေပၚ၌ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔ရာတြင္ ထိမိ၍ လဲျခင္းမဟုတ္ေသးပါ။ ဤစံုစမ္းျခင္းကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္၍ လဲမွသာ အျပစ္ေရာက္ပါသည္။ စံုစမ္းျခင္းသည္ သူလိုခ်င္ေသာေနရာ၌ နားေလ့ရွိသည္။ တား၍မရပါ။ သို႔ရာတြင္ မိမိေခါင္းေပၚ၌ အသိုက္မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ႏိုင္ပါသည္။ စံုစမ္းျခင္းကို မတားဆီးႏိုင္ေသာ္လည္း စံုစမ္းျခင္းေရာက္ေသာအခါ ထိမိမလဲေစရန္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားႏွင့္ မဟုတ္၊ ေယရႈ၏ အင္အားျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စံုစမ္းျခင္းကို မည္သို႔ေအာင္ႏိုင္မည္နည္း? စံုစမ္းျခင္းသည္ ကိုယ့္အင္အားႏွင့္ မႏိုင္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ ခြန္အားႏွင့္သာ ေအာင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သီခ်င္းေရးစပ္သူ Naratio Ralmer က

“ကူညီႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းပါ
ခြန္အားေပး၍ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ
ကူညီျခင္းသည္ အဘဘုရားမွ
ေအာင္ျမင္ျခင္း အခြင့္ေပးမည္” ဟု စပ္ဆိုထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စံုစမ္းျခင္းေအာင္ႏိုင္ရန္ လူသားဘုရားသခင္၏ ခြန္အားႏွင့္ တကြ လူသားမ်ား၏ တာ၀န္တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါသည္။

(က) ကိုယ့္အေၾကာင္းနားလည္ပါ။ ဂရိပညာရွင္ ဆိုကေရးတီး က ပညတ္ေတာ္ထဲ၌ အေလးနက္ဆံုးမွာ “ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ္သိပါ” (Know thyself) ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ္သိဖို႔လိုပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ကိုယ့္အေၾကာင္း သိရမည္နည္း၊ ရွင္ေပါလုက ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ “သန္႔ရွင္းသူမ်ား” (Saints) ဟု ဆိုခဲ့ေပသည္ (ေရာမ ၁း၇၊ ၈း၂၇၊ ေကာ ၆း၂၊ ဧ ၂း၁၉၊ ၃း၈)။ ခရစ္ေတာ္ ယံုၾကည္သူတိုင္း သန္႔ရွင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ငါတို႔ သန္႔ရွင္း၍ မဟုတ္ပဲ ကယ္တင္သူ ေယရႈ အေသြးေတာ္ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေစသူ ဘုရားသခင္ရွိေသာေၾကာင့္ “သန္႔ရွင္းသူ” နာမည္ေကာင္းရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မာတင္လူသာက “သန္႔ရွင္သူမ်ား ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားမွာ အျပစ္သားဘ၀မွ ေျဖာင့္မတ္သူ အဆင့္သို႔ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္” (The saints are justified sinners) ဟုဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကိုယ္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္၊ ကယ္တင္သူ၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကို ပိုင္သေသာသူေၾကာင့္သာ “သန္႔ရွင္းသူ” မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သန္႔ရွင္းသူျဖစ္သည့္အေၾကာင္း အၿမဲသိရွိသူသည္ အရာရာတြင္ သတိထားၿပီး မေကာင္းမႈ ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အျပစ္လုပ္မည့္ဆဲဆဲ “မဟုတ္ေသးဘူး၊ သန္႔ရွင္းျခင္း ရရွိသူပါလား” ဟု သတိျပဳမိပါက ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အျပစ္တစ္ကိုျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားမိတိုင္း မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို သတိရပါက အရွက္တရား၀င္လာၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ယုဒအမ်ဳိးသားမ်ား ကၽြန္ဘ၀မွ လႊတ္ေျမာက္၍ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႕ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ၿပိဳပ်က္ေသာ ၿမိဳ႕ရိုးႏွင့္ ေလာင္ကၽြမ္းက်န္ရစ္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၾကသည္။ ဤအခ်ိန္၌ ေယရႈရွလင္ ၿမိဳ႕ရွိတပါးအမ်ဳိးသားမ်ားက သူတို႔ကို စည္းရံုးၿပီး၊ အင္အားျပန္ႀကီးလာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဓါး၊ လွံမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ တိုက္ခိုက္လာၾကသည္။ သူတို႔ကလည္း ဓါး၊ လွံမ်ား ကိုင္ေဆာင္လ်က္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ဤအခ်ိန္၌ ယအမ်ဳိး ရွာမိုင္းအာ (Shemaiah) မွာ စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနသူ ေနဟမိထံသို႔ “ဘုရားေက်ာင္းထဲ ၀င္ၿပီးတံခါးပိတ္ရေအာင္” ဟုေသြးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေနဟမိက “ငါကဲ့သို႔ေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေၾကာက္ၿပီး၊ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ၀င္ပုန္းေနရမလား ” ဟုေျဖလိုက္ပါေတာ့သည္။ ရန္သူအင္အားေကာင္းေသာ အခ်ိန္၍ပင္လွ်င္ ေနဟမိသည္ ဘုရားသခင္၏ ကၽြန္၊ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သတိရၿပီး၊ သိကၡာထိန္းထားပါသည္။ ထြက္မေျပးသည့္အျပင္ ပ်က္စီးၿပီးေသာ ဘုရားေက်ာင္း ၿမိဳ႕ရိုးမ်ားႏွင့္ ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႕ႀကီးျပဳျပင္ၿပီးသည့္တိုင္ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္သည္ (ေနဟမိ ၆း၁၁-၁၄)။ အျပစ္မွ ေသြးေဆာင္ေသာအခ်ိန္၌ “ငါကဲ့သို႔ေသာ သန္႔ရွင္းသူ တစ္ေယာက္က ဤသို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း၊ ဘယ္ေတာ့မွ မျပဳလုပ္ပါ” ဟူ၍ ငါတို႔ကို ငါတို႔ ဘုရားသခင္မွ သန္႔ရွင္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူျဖစ္သည့္အေၾကာင္း သတိထားၿပီ အျပစ္ကို တြန္းလွန္ပစ္ရမည္။

(ခ) ကိုယ္ေနထိုင္ေသာ ေဒသ၏ အေၾကာင္းကို နားလည္ရန္လိုသည္။ လူသည္ တစ္ေယာက္တည္း မေနရပဲ အသိုက္အ၀ိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးအေပါင္းအသင္း ရွိၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္ အသီးသီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေနထိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အျပစ္ျပဳမိပါက သူငယ္ခ်င္းေရာင္းရင္း အေပါင္းအသင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္အား ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ ဟု သိရွနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျပန္လည္ တြန္းလွန္ရန္လိုပါသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ မိမိ တစ္ဦးတည္းအတြက္မဟုတ္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူတစ္ပါးအတြက္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာ ၁၄)။ ကိုယ့္အတြက္ တစ္ခုအတြက္တည္းသာ ကြက္၍မစဥ္းစားဘဲ သူမ်ားႏွင့္ အေပါင္းအသင္းတို႔၏ မ်က္နာကို ေထာက္ရႈပါက အျပစ္ျပဳမိျခင္းမွ ေရွာင္ဖယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(ဂ) အျပစ္၏ အခကို သတိရရန္ လိုပါသည္။ စံုစမ္းျခင္းခံရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းပါခ်ိန္တြင္ အျပစ္၏ အချဖစ္ေသာ “ေသျခင္း” (ေရာမ ၆း၂၃) ကို သတိရပါက ျပဳလုပ္မည့္ ျပစ္မႈေျမာက္မ်ားစြာကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္၏ အေစခံရမည့္သူမွာ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာသူသာ ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အျပစ္ေၾကာင့္ေသျခင္းခံရမည့္ပုဂၢဳိလ္သည္ သူတစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္သည္မဟုတ္၊ သူ႔ကိုခ်စ္ေသာ ဖခင္၊ မိခင္၊ အစ္ကို၊ သားသမီးမ်ားရွိေသာ၍ မိမိအျပစ္ျပဳမိျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းကို ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲရမည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ပါက အျပစ္ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပမည္။ သို႔ျဖစ္၍ သီခ်င္းစပ္သူ အိတ္ခ်္ေအ ေ၀ါလ္တာ က.

“စိတ္ခ် ယံုၾကည္သူမ်ားေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမည္
သတိရဂရုစိုက္သူရွိ၍ သန္႔ရွင္းမည္
ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ေအာင္ ခြန္အားယူပါမည္
အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္း ရရွိေအာင္” ဟုဆိုသည္။

မိမိအား ဂရုစိုက္သူရွိသည္ဟု သိရွိျခင္းသည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အျပစ္မ်ားမွ ကင္းေ၀းေစႏိုင္ၿပီ၊ “ငါ့ကိုဂရုစိုက္သူမရွိ” ဟုဆိုျခင္းသည္ မျပဳလုပ္သင့္ေသာ အျပစ္ေျမာက္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေစႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိေနေၾကာင္း သတိရပါ။ အထက္ေဖၚျပၿပီးေသာ အခ်က္အားလံုးသည္ လူသားမ်ား၏ သတိထားစရာ၊ ဆင္ျခင္စရာမ်ားျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ စံုစမ္းျခင္းေၾကာင့္ ထိမိမလဲေစရန္ လူသားမ်ားက စိတ္ထိန္းျခင္း၊ သတိထားျခင္းအားျဖင့္မဟုတ္၊ လူသားမ်ားကို ေစာင့္ေလွ်ာက္ေသာခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၈း၂၆-၂၇၊ ေယာဟန္ ၁၀း၂၈)။ ေယရႈခရစ္သည္ ေရွးကလူသား ဇာတိခံယူၿပီး ေမြးဖြါးခဲ့ဖူးသည္ဆိုၿပီး၊ သမိုင္းကဲ့သို႔ သေဘာထားရန္ မဟုတ္ပါ။ ယခုပင္လွ်င္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာ၌ အတူတကြ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္။ ၀မ္းသာေသာအခါ အတူတကြ၀မ္းသာၿပီး၊ ၀မ္းနည္းေသာအခါ ငါတို႔ႏွင့္ အတူ၀မ္းနည္းေတာ္မူသည္။ စံုစမ္းျခင္းခံရေသာအခါ၌လည္း ကူညီရန္အဆင္သင့္ေနေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ေခၚဖိတ္ဖို႔ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အျပစ္ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ စံုစမ္းျခင္းခံရေသာအခ်ိန္၌ “ဟဲ့.. ေယရႈျမင္ေနပါလား၊ ဟ.. ေယရႈက ငါႏွင့္ အတူခံစားသည္ မဟုတ္ပါလား” ဟု သတိရပါက အျပစ္ျပဳျခင္းမွ တြန္႔သြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အျပစ္ေသြးေဆာင္ျခင္းခံရခ်ိန္၊ စံုစမ္းျခင္းခံရခ်ိန္၌ “ဤေနရာ၍ ေယရႈရွိခဲ့ေသာ္ မည္သို႔ေနမည္နည္း” ဟူ၍ အရင္ေမးခြန္း ထုတ္ၾကပါစို႔။

မိသားစုအတြင္း၌ ျပဳမူမႈ၊ စားသံုးမႈႏွင့္ ေျပာဆိုမႈ ဟူသမွ်တို႔၌ ေယရႈသည္ အသိသက္ေသအျဖစ္ စခန္းခ်ပါ၀င္ေနသည္ကို အၿမဲနားလည္ပါက ယခင္အက်င့္ပ်က္ျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ေခၚေနသမွ် ကိုယ္ေတာ္ၾကားသိေတာ္မူသည္။ ပို၍ေလးနက္ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ စိတ္ႏွလံုးထဲ စဥ္းစားျခင္းပင္လွ်င္ သိရွိရာ ကိုယ္ေတာ္သည္ စိတ္ႏွလံုးထဲထိ ေရာက္ရွိေနရာယူၿပီးျဖစ္သည္။ စိတ္ႏွလံုး ပလႅင္ေပၚ၌ သူထိုင္ႏွင့္ေတာ္မူၿပီ။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဟူသမွ် ကိုယ္ေတာ္ သိရွေတာ္မူသည္။ ေဖၚျပခ်က္ ဟူသမွ်လည္း ကိုယ္ေတာ္သိရွိေတာ္မူသည္။ ျပဳမူမႈ ဟူသမွ်၊ စားေသာက္မႈမွန္သမွ်လည္း ကိုယ္ေတာ္ေတြ႕ရွိေတာ္မူသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား ငါတို႔တရားသူႀကီးတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ေရွ႕၌ မေပၚလြင္ေသာအရာ တစ္ခုမွ်မရွိပါ။ အရာရာသည္ ကြယ္ကာျခင္းမရွိ ဗူးေပၚသလိုေပၚေနပါသည္ (ေဟ ၄း၁၃)။ ရင္ဆိုင္ရသမွ် စံုစမ္းျခင္းမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္နားလည္သည္။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ သက္ေသခံခဲ့သည္မွာ “စာတန္မာရ္နတ္သည္ ေခ်ာ္လဲေစလို၍ စံုစမ္းေနစဥ္၌ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ေယရႈကို ထိုင္ခံုေပးေသာအခါ စာတန္သည္ ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ပါ” ဟုဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စာတန္မာရ္နတ္၏ ေႏွာင့္ယွက္စံုစမ္းျခင္းေၾကာင့္ မၿပိဳမလဲရေလေအာင္ ေယရႈ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူေၾကာင္း မေမ့ပါႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ အၿမဲလက္တြဲ အသက္ရွင္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်မွ ကြယ္ကာႏိုင္သူ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသတည္း…… အာမင္

အပိုင္း (၅) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Rev. Dr. Simon Pau Khan En (B. th, B.R.E, B.D, S.T.M, Ph.D) ေရးသားျပဳစု၍ MBC ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌါန မွထုတ္ေ၀ေသာ “ေတာင္ေပၚတရားေတာ္” စာအုပ္မွထပ္ဆင့္တင္ျပထားပါသည္။

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 48,607 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: