Articles, Articles (Sizang Lai), Sya Kip

YSBC le USSBC te Khut Kilen in Internet Ministry Seam Khawm tu

By Rev. D. Kip Thian Pau

Yangon Siyin Baptist Church (YSBC) te ii kum sim akivawt Day Of Challange (DOC) crusade tu ni tu kum dong kivawt pe paisuak thei lai ahiman in Pathian min ih pok hi. Hi DOC sia hun khat lai in SRBA te ii a vawt bul khat hi aa, tu ciang YSBC in vaipuak a laak zawk ngei dingdeng zo hi. Tua hi aa hi DOC sia SRBA taang aa SRBA sung om Church khat ahi YSBC ii sep a hi hunlam zong phawk kik huai thu khat hi. 2010 sia hi DOC vawtna tu in US, Maryland ah om Sizang Bumese Mission Church te in mangsum 1885 hong hu ah YSBC pawlpi te ih lungdamna sia ki son zo ngawl hi. (Keima zong YSBC ah Associate pastor ka sep hunsung hi lai hi)

Hi a tung ah thu masa kong aat bangma 2010 kum sia Rev. Khuang Lian Thang kisam aa nithum sung ngupna thu hong son sia a za theampo hong tel sak sinsen aa thupi mama hi. Nitaak sim zong Rev. Thang Khen Mang a zi le a tapa taw Tetti panna hong nei aa Sizang mi te ih kidop huai mama thu zong hong phuang vaset aa kiciim tuam mama hi. A hihang Camera pha kinei ngawl le record phatak kivawt thei ngawl a hi man, hui sung ah bo suak aa, SBMC te tung ah official le mu tu lungdam kona kinei thei ngawl hong suak thong hi. US kathette keima a thu teng sia sason teei ka hihang, SBMC te na kei sia YSBC mi ah hong tuat zo ngawl aa, official tatak hong hi thei ngawl hi.

Tu kum ciang YSBC te ii Bi-Annual meeting minute ka mu te (Official lai zong om tuan ngawl a hihang) USSBC meeting sung ah a thu teng son in ka kikum uh hi. Pawlpi lungkimna om bang in ei sia Pawlpi thak, Pawlpi no khat ki hi lai a hikom Pawlpi sum ih piak zawk tu kinei ngawl hi. A hihang misim tung ah hu ngentu aa, thak leang ci in kikhen sat hi. Tua thu khensatna tung tawn in a kikhon ciang pawlpi mite le YSBC member a hi ngei zawhiat pawl khat tung pan hong kipia theampo sia mangsum 1420 ki nga hi. Video Camera khat 800 taw kilei aa apuak man a ki piak zawk ciang, a taanglai 570 zong mangsum ma in kithak thei hi.

Cinop na bulpi sia, Na kiseam mama a hihang ka nasep uh hi sia hi a kici thei ngawl sia ih kantan zawknatu le tuhun sia Internet hun a hi bangma, YSBC hunpi le kawl hun te ii thuhilna te record vawttu aa, internet tin thei leang Pathian nasepna khat/ih mission nasepna khat hi tu hi ci in ngaisutna a hikom, hi YSBC le USSBC te khut kilen aa mission sepkhop kipatna a hibangma Topa ih thupha hong piaknatu thu ngen tektawng. Sum pia teng sia heak kiknop ni khat vei po a om tha le ci a nuai a bang in kong ngual suk hi.

 1. Rev. Kip Thian Pau te inn kuan  – 100
 2. Rev. Dr. Thuam Cin Khaite inn kuan – 100
 3. Pa Lian Kam te inn kuan – 100
 4. Pa Tual Vum te inn kuan – 100
 5. Pa Cin Do te inn kuan – 50
 6. Pa Thang Khua Thawng te innkuan  – 20
 7. Tg. Thang Za Hang  – 50
 8. Pa Lian Do te inn kuan – 50
 9. Tg. Lian Suan Khai – 20
 10. Pa Nang Khan Pum te nupa  – 20
 11. Pa Ngo Dal te nupa  – 100
 12. Pa Khup Khan Pau te nupa  – 100
 13. Lia Man Sen  – 100
 14. Pa Mang Khan Pau te inn kuan  – 100
 15. Pa Kam Za Pau te inn kuan  – 50
 16. Tg. Mang Khawm Pau  – 100
 17. Pa Thawng Khan Cin te nu pa – 100
 18. Pa Kap Khan Do te inn kuan  – 60
 19. Lia Cing Cing  – 50
 20. Lia Nuam Nuam – 50

Rev. Kip Thian Pau
August 16, 2011
USSBC

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,482 other followers

Leangna hong haw

 • 47,194 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

Advertisements