Articles, Articles (Sizang Lai), The Siyin Baptist

Pathian Kammalte

DR.BARNHOUSE II SON:
Pathian ii nasia tak a a zakh, tu nung kum 100 sungah Lai Thiangtho Sya minthangbel tu a aki ngaisun khat ahi, Dr.Donald Grey Barnhouse ii Lai Thiangtho zakh daan taw kisai in, ama a kikheal sak thu khat, anuai
abang in ki-at hi.

Christian Endeavour te ii Thuzeakpi ahi Tom Haney le Dr.Barnhouse, ni khat, meileang tungah kimu uh hi. Haney in Lai Thiangtho sim a, Barnhouse in tadensa sim hi. Tawmvei zawkciang, Barnhouse in a tadensa khiasuk a, Haney munah, “Na Lai Thiangtho heak bang, kei zong he nuam lei veang aw” ci hi.

Haney in, “Tadensa na sisim hang, Lai Thiangtho he zo ngawl tu ni ve” ci in zo kik a, tuazawkciang, a Lai Thiangtho ma, sim kik hi. Barnhouse.in “Tua ni, Haney ii hong zo kikna teng sia, ka khan tawntung in ka angil batu hi” ci hi. Barnhouse in, “Kei zong, ka tadensa ka sot a, ka ip sungpan ka Lai Thiangtho bu ka la a, tua ni pan kipan, kei le Pathian Kammal kilaklawa, bangma hong khaak om thei ngawl tu hi.ci in ka khensat hi” ci hi.

Tua hun pan kipan, ka ngaisutna theampo, Kammal in hong uk hi, ci hi.

NORMAN LEWIS II SON:
Ka pianthak zawk kum 7 zawk ciang, ka pawlpi ah pastor hong seamsak uh hi. Ahihang, Lai Thiangtho bu bup ka tunh ngei bua hi.

Khatvei ciang, Canada pan Rev.John Linton hong pai a, a muibunh mama thuhilhna khat hong nei hi. Tawmvei a tawlngak sungah, ama kungah neak in, “Tubang, muibunh mama thu ka hilh thei natu, Lai Thiangtho bangbang daan in en tu khi ziam?” ci in ka dong hi. Ama in, hi hiit-hiat in, “Lai Thiangtho bubup na sim ngei zo ziam? Lai Thiangtho bu, among khatpan among khat dong, (30)vei peuma, atawmvei bel in, na sim bale, tel zongawl tu ni hi” ci in hong zo kik hi.

Tasia ciang, bomh thautang taw hong kideang bang hi ka kisa liang hi.

Azingciang pan kipan, ka Lai Thiangtho khaan Nan teng, akhen akhen in tuat in, ka sim a, ni (180) ciang khatvei veu ka tunh hi. Khat vevei kum khat in (5)vei ka tunh hi ci hi.

Tasis zawkciang, Pathian ka itna hong khang a, ka lawpna le ka khua muna zong hong khang a, thupha zong ka saang hi, cihi.

-Norm Lewis-Back to the Bible

DR.BYRON II SON:
Dr.Ralph L.Byron sia, zato mang (surgeon) minthang khat hi a, Pathian a urn mama khat hi.

Ahihang, Pathian atu in, hun tarn pia zo lei ngawl hi. Ama ci na pan, “Pathian atu hun pia zo bahet ing, ci in ka ngai susut laitak, Pathian in, Lai Thiangtho khaan khat hong phawksak hi. “Keima in, ngam hu zo tu khat ka zong hi. Ahizong kuama ka mu zo bua hi”(Jer 22:30) a ci Lai Thiangtho sia hi.

Ama ii a son thu khat in, “Thu urn mite thazawm bel thu sia, Lai Thiangtho Kammal te et ngawl a, a lot a, kuama in nga zo ngawl hi. Kei ka hile, nisim in Lai Thiangtho Kammal ka zangh hi” ci hi.

“Ni khat ni in, numei kum 27 apha, noai cancer avei khat, ka en a, Pathian Kammal taw zong kahanthawn hi. Tua nu in, Pathian Kammal na sawson lai tak, Christ ka saang hi, ci in hong son hi. Apa zong in, Pathian Kammal na sawson laitak, ka tanu thinmuanna nga hi, ci in hong son kik hi

“LTT Kammal te, lot nga in. Khatvei taw na nga zo bale, ci kikik in Na lungtang sungah, tarn mama khol in, Tua hile, Pathian a muanhuai hunlam na phawk tu hi,”cihi.

LINDA PEREZ II SON:
Ka nuntak sungah, ka thin veu uuk thei mama ahikom, ka buai tawntung hi. Ka thin uuk ciang, ka mu po ka lawntham a, ka nate a lal hi. Ka pasal le ka tate a lau thei mama uh hi.

Keima le keima hanciam in, ka kikhaam hang, ka kikhaam zo bua hi. Ngual ii hong hihil hang zong, ka ni thei tuan bua hi. Ni khat ni ciang, ka pastor pa in Pathian thu nit natu hong hil hi. Laibu “Success God’s Way” a ci sia sim a hong sawl hi. Tasia ka sim zawk ciang, kei zongh Lai Thiangtho sung a thin uukna taw akisai mun teng, ka ciamtee a, tateng ka lotnga hi.

Tabang ka hihi ciang, a khuangei ngawl in, ka thin puakzia hong kikheal thong hial hi. Ka thin so papai teng hong bo a, thin uuk papai na pan ka suak ta hi.

Ih thinsungah, phaw theina sia, Pathian ih hong piak ahi hang, thinukna taw khialna piangsak heak vun (Eph 4-26-27) hong cite, ka ci kikik hi.

(Nang, na piangthak zo nale, Thaa Thiangtho in nangma lung ngulh bangin, Kammal tungtawn in hong pua tu in hong ngak nginge hi. Na piangthak balai le la, Thaa Thiangtho nei ngawl na hi ciang, kipua hun nei buan ci teh)

(Thupha Daitui Vol. 3, No. 18)

The Siyin Baptist (Vol 50

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,657 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: