Articles, Articles (Sizang Lai), Thukthak (News)

Pa Khup Khan Pau le, Pa Zam Cin Thang Topui

CBC pan Dr. Khin Kyu Kyu (MIT) Hanthotna

US sung om Sizangmi theampo pawlpimi in tum kale, tumbaw kale, USSBC in pawlpawm pawlpi mi (community member) hi siat hi ci in ngaisutna, nei hi. Tua ngaisutna, neina te taw kizui in tusung, Tg. Khup Cin Nang (Nangpui) le Pa Vungh Do Nang te in upmawk ngawl leitung hong nusiat ciang in a suapui te vave uh ahi, Pa Khup Khan Pau le, Pa Zam Cin Thang te inn 2 ah USSBC pawlpi min taw Topa Jesu ii itna te lak tu in le henepna pia tu in, September (24) nitak in biakpiak kikhopna kivawt pui hi.

Pa Khup Khan Pau inn ah henep biakpiak kikhopna sia, nitak nai (6) kiim in kipan hi. Upa Kap Khan Do in hun hong ziak aa, inn teak thu sonna ah, Pa Khup Khan Pau in hong nei hi. Tg. Khup Cin Nang taw kisai thu sonna te ki hong aa, Sya Hlian Doe, Pa Ngin Khan Khai, Pa Ngocinthawng Suantak le

USSBC Syama Ngiak Ngo Neam hanthotna

Tg. Mang Khawm pau te in Tg. Khup Cin Nang taw kisai a phawkna uh tepte huai thu te son hi. Sya Hlian Doe in akicing thu ngetsakna hong nei zawk ciang in Syama Ngiak Ngo Neam in “A THI TE II NUNTAKNA” ci thulu taw hanthotna hong nei aa, tawpna tu in Pa Ngin Khan Khai in thu ngetna hong nei aa, henep topuina nuam tak in ki zo thei hi.

Pa Khup Khan Pau inn pan hunte man zawk ciang in Pa Zam Cin Thang inn ah apai thei teng ki pai laleao hi. Nai (9) saat vaal hiat zawk ciang in hong nusia Pa Nangsi taw kisai henep biak piakna ki nei thei laleao hi. Upa Kap Khan Do ma in hun ziak hong seam aa, inn teak thu sonna ah, Pa Ngocinthawng Suantak in patnatu thu ngetna hong ngei hi. Pa Zam Cin Thang in lungdam kona le, tetti panna nasia tak in hong nei aa, a kuama po tha nga tek mama hi. Akicing thu ngetna Rev. Cin Do Thawng in hong nei aa, tua zawk ciang Topa Jesu itna te laktu in henep hanthotna Syama Awi Khawm Huai in hong nei hi. Pa Khai Khan Lian in Tawpna tu thu ngetna hong nei aa, hun nuamtak in kizo hi.

USSBC Syama Awi Khawm Huai hanthotna

Pa Khup Khan Pau sia, Calvary Burmese Church ah pawlpimi ahina taw Calvary Burmese Church te in zong September (23) nitak in henep biakpiak kikhopna vawt pui hi. Tua mun ah, Rev. Saw Ler Htoo in hun ziak aa, patna tu Aunty Mi Mi in thu ngetna nei hi. Inn teak thu sonna ah, Pa Khup Khan Pau in hong nei aa, taangthu sonna ah Lia Man Khan Dim (Mansen) le Pa Thawng Khan Cin te in son hi. Dr. Khin Kyu Kyu (MIT) in henep hanthotna hong nei hi. Tawpna tu in Rev. Saw Ler Htoo in thu ngetna le thupha piakna nei hi. Inn teak te in neak le dawn tatuam taw hong pai theampo zin hong do ban ah, Virginia state pan hong pai Pa Ngo Dal te innkuan in Moh-hin-kha hong pua lai hi.

Heaktu: Datpungte a cing zaw in en nuampo photo section ah ki en thei hi.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,482 other followers

Leangna hong haw

  • 47,193 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

Advertisements