Articles, Articles (Sizang Lai)

Pathian Kung Paina Lampi

I. MIHING TAPA JESUS CHRIST
Pianciilna Lai Thiangtho sungah eite in a nungta Pathian zonna ih kipan hi. John in Lai Thiangtho thuciam thak sung pan hong lak, hong son Pathian taw a kibang ahi hunlam kipsakna nei hi.

A kipatciilin Thu a om hi. Thu in Pathian taw omkhawm hi. Tua Thu in Pathian ahi hi. Tua Thu sia a kipatciilin Pathian taw omkhawm hi (John 1:1-12). Bekdom ngawlin John 1:14 sungah “Thu in mihing bangin hesuakna taw ahizong thumaanna taw ahizong kidimin eite sungah om ahikom Pa ii khatbek a nei Tapa vaangletna bangin ama vaangletnate ih mu zo hi” ci in kisim hi.

Tua hu in Topa Jesu sia Pathian ahi hi. Lai Thiangtho thuciam thak thu um mite sia mi mamawte thin amhte ahi bua uh hi. Topa Jesu dik a sa te hi tek uh a, ahizong bang thu hangin Pathian ci um in saang uh ziam? Amate in Topa Jesu sia Pathian ahina bangbangin um uh ziam? Hi dokna ham nii te hi bangin kimu thei hi. (1) Topa Jesu mama in kei sia Pathian khi hi ci in hil hi. (2) Topa Jesu nuntak dante a et ciangin Pathian hi ci in um uh hi.

Ahizong mi pawlkhatte in Jesu Christ mama in kei sia Pathian ka hi hi ci ngei bo ci uh hi. A tatak in ci leang Jesu Christ in mun theampo ah vak kakoai in “Kei sia Pathian ka hi hi” ci ngei ngawl peu hi. Ahihang Jesu Christ hilna theampo le kampauna, nasepnate theampo en leang ama sia mihing tatak le hi si a, Pathian tatak le ahina kimu thei hi.

Mihingte thin sung sia ngilkialna taw kidim in om hi. Mite sia itna ngilkialin om uh hi. Tua taw kizomin thinmuan lungmuanna, kilem nopsakna, minthan vaangletna, ngualzaw lungdamna, nei le lamh hauna, ukna za neina cite dei in lamen uh hi. Taciang Jesu in keima in nuntakna an ka hi hi ci hi. Na ngil a kial le keima kungah hong pai tan ci in hong sain hi. Na ngilkialna na bosak nuam le keima kungah hong pai tan Jesu in hong ci hi.

Mi tampite sia khuazingna sungah lampai uh a, thinkiam thakiam in khuangaina taw kidim uh hi. Lametna le muanmawkna zongh bo bek dom ngawlin upna ngangawn bosua in a om theampote in huna le panpuinate thangai mama thei uh hi. Tabang ciangin Jesu in “Keima in leitung khuavak ka hi hi” ci in son hi. Keima nung hong zui mite khuazing sungah pai ngawl a, nuntakna khuavak nga ahikom taang sitsetin a omna kimu thei hi.

Mi theampo in thina kiita tek uh hi. Numei khat sia zanin muthip thei ngawl hi. Banghangziam cile a thi tu a launa hang hi. Mutthip in a khanlaw kik ciangin a ci tung bup khua ul kai a, ama a thi zawkciang bangsuak tu ci thu he ngawl ahikom, a lau mamana thu son veve hi. Jesu in “Kei sia thawkikna ka hi hi, nuntakna zongh ka hi hi ci a, kei hong umte a thi hangin nungta kik tu hi. ” Kei hong umte nungta kik tu a, bangma hunin thi ngei ngawl tu hi ci in hong kamciam hi.

Mi theampo in patauna, launa le mawna khialnate hangin vanhngit pua bangin a ngim a toite taw kibang hi. Tua hu in bangbangin nungta tu khi ziam? Akua lampuina zui in nungta leang pha tu ziam? ci in ci natu meal tel ngawlin ki om thei hi. Topa Jesu in vanhngit pua a ngim mite theampo awng, kei kung ah hong pai tavun, keima in na vanh kong dawn tu hi ci hi.

Topa Jesu Christ in mawna maisak thei hi. Maisak theina tu in vaangletna taw kidim hi. Khut le peang zaw pa mun ah “Ka tapa awng na mawna hong maisak zo khi hi” ci a tua pa dam takpi hi (Mk. 2:5). Biakna lampuite in bangbang hi sia pa in hi bangin ci ziam? ci in mawsak uh hi. Pathian tungah khial hi ci uh hi. Pathian sim ngawl akua in mawna maisak thathong thei na ziam? ci uh hi. Jesu in maw maisak theina a neina thu (Pathian a hina thu) tua khut le peangzaw pa munah a damsakna taw lak hi.

Topa-‘Jesu in ni khat ni ciangin leitung ah thukhen tu a hina thu (Matt. 25:31) son hi. Tua zawkciangin vantung ah kaato kikin uk tu a hina thuson hi. Tua zawkciang mihing tapa in vaangletna taw kidim tu a, a thiangtho vantung mite kiim uumna laizang ah om in hong pai ciang a vaanglian tokhum tungah to in a mai ah minam theampo kikhawmsak in thukhen lai tu hi. Mi pawlkhatte sia nuntak tawntungna nga tu uh a, pawlkhatte sia mawna thukhenna thuak tu uh hi. Topa Jesu sia tua hunin thukhenmang pa hi tu a, mite tungah hi vadeapin thukhen tu hi. Eite theampo nisim ih nuntakna sungah Topa Jesu atu ih nuntakna bang thu hong khen kik tu hi (Matt. 25:40). Jesu Christ tungah Pathian Tapa Christ hi ngawl ni ziam? ci in a kidok ciang Christ in “Hi khi hi. Keima in Pa ziatsang ka tona ahizong meei tung to in kong paikikna ahizong note in nong mu tu uh hi ci hi.

II. MIPHA, DOAIVEIPA. A THEAMPA, MIHING TAPA
Nazareth khua pan khut thiampa sia bangza po lamdang hikale a tatakin Pathian hi kici le a uphuai tu ziam? Ahi thei natu a uphuaina thu tampi’om hi.

(1) Jesu sia mipha khat hi. (Jn. 7:12)
(2) Ama sia doaivei pa hi (Jn. 7:20)
(3) Ama sia a theam pa hi (Jn. 7:12)
(4) Ama sia Pathian hi.

Mark Lai Thiangtho sim zawkciang Jesu Christ sia a koibang mi hi ziam? ci sia ngaisun in. Ama kua ziam? ci in ciamtee in. Ama sia nang ii na kisapbel pa hi hamtang tu hi.

Jesu Christ sia banghangin mihing bangin leitung ah hong pai ziam? Pathian sia mihing bangin hong pai ciang bekin mihingte hong hun thei pheang hi. Hong kipiansakna hangin mihingte nuntakna manh nei ahiciang mawna vawtna hangin nuntakna manh kiam hi. Hi bang mawna taw a kidim leitung ah Jesu sia mihing bangin hong kisawlna thu in Pathian in mihingte maw nei hikale it veve a, hong puavawk ngawl cinopna hi. Topa Pathian in mihingte hina theampo he a, hesuakna hong neina thu hong lak hi. Tua ahikom mite in Topa Pathian kungah thunget ciang hong zo kikna thu kimu hi. Topa Jesu Christ ii nuntakna hangin Tapidaw te in leitung ah koibang nungta tu ziam? ci in hong nil hi.’

Topa Jesu Christ sia banghang thi ziam? Topa Pathian hangin ngupna nga natu, Pathian sepna bek taw a kinga theina hang ahi hi. Pathian ngawlpo in mihing ngupna tu sep theina om ngawl hi. Mihingte amate le amate kingum thei ngawl hi. Banghangziam cile mawna taw a kidim maw nei mite ahi hu hi. Mite in Pathian thukham paltan in Pathian a langpante hi. Mawna thamante thuakin Pathian deina a tel zo ngawlte hi a, nisim in Pathian a thin uuksakte kihi hi. Ahizong mite sia Pathian bekma in hun thei hi. Pathian bek in hutkhiat nopna thinsung nei bek dom ngawlin hutkhiat thei natu vaangletnate nei hi. Tua hangin Topa Jesu in bangbang ngaisutna nei tu ziam? ci in ngaisun in.

III. THAW KIKNA
Tapidawte upna sungah bang thu in thupi tu ziam? Topa Jesu thina thupizaw tu ziam? Topa Jesu thawkikna thupizaw tu ziam?

(a) Pathian ci sia a tatakin om hi. Lai hi. Pathian a ci sia om ziam? Om ahile bangbang Pathian ziam? Hi Pathian in a nungta tawntung Topa Pathian hi.

(b) Jesu Christ thawkikna in nuntakna tawpna sia thina hi ngawl a hina thu hong lak hi. Jesu Christ a um mi theampote ii thina sia zawna hi. Jesu Christ ii thawkikna ngawl po thi zawkciang mi theampo atu a dang nuntakna om ngawl hi. Eite in upna le muanna ih nei hi. Kei ka nuntak bangin note zongh na nungta tu uh hi (John. 14:19).

Khua ngaisun thei mipilte, leitung ah mipil tampite in thi zawkciang thu taw kisai kinialna te nei thei uh a, ahi thei tute bek son thei uh ahihang, hong pai pheang tu tu hun sia hi linlian in son thei tuan ngawl uh hi.

(c) Thawkikna ci sia Tapidaw khat atu in Pathian diksak nuntakna cin kiksakna hi. Mite sang pan in a pha na tampi a seam a vawt zote hi. Thu um ngawl mite sung pan ngangawn in mi tampite sung na pha a seam a vawt zo tampi om hi. Mi theampote ii diksak le it mama zongh tampi om hi. Midangte phat tuam natu bebek a vawt zo zongh mi tampi om hi. Ahizong Pathian hi theina taw teengat leang son thamman ngawl hi. Ahizong Christ in Tapidaw eite sungah hong nungta le Topa nuntakna in Tapidaw eite tungtawnin itna tatak le thiangthona hisak thei tu hi.

(d) Thaw kikna in Christ hangin Tapidaw eite mawna pan kisuakta a, ngupna kinga hi. Eite in Topa Jesu thina pan a thokiksak pa ih um le tua upna in eite ii thutang sauna hi ci in hong teptee sak tu hi. Tua Topa Jesu sia eite mawna taangin ki aap hi. Eite in thutang suana dong ih thet natu in kitho kiksak hi. y

Romete 4:24-25 Topa Pathian hong sonsa Thawkikna in mihingte mawna atu in Topa Jesu Christ sia thinglamtee tungah a nuntakna kipia in hong hutna thu Pathian in saang hi cinopna hi. A zo zo hi. Kiseam siat zo hi. Tua in a kison Pathian kung paina lampi hi.

____________________

Heaktu: SCC Magazine sungpan

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 47,669 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG