video, Video in Siyin

Zei Ni, Tu Ni, Zing Ciang Ahi Nisim ii Nuntakna

Hope Baptist Church, Laurel

January 8 ni USSBC pawlpi in 2012 atu amasabel ki khopna sia Biakinn thak ahi, Hope Baptist Church, Savage, Maryland ah nei thei hi. 2011 sung ih zakna mun saang in nuam zaw in, a mun zong zai zaw ahiman, Topa thupha hi. Fellowship room le, room tatuamte om aa, 11:30 pan 4:00 PM dong ukbang kizangh thei ahikom USSBC pawlpi atu 2012 sung Topa thupha sanna lian mama khat hi. Fellowship room bang sia mihing 150 pan 200 bang ki ta thei tu khaan ahikom USSBC pawlpi atu lian mama kik bilbel hi.

Pa Lian Khai te innkuan zong pawlpi member thak in hong ki belap ahikom, 2012 a tu ki pat ni, thupha saan ni khat ahi hi. Syama Ngiakpui in hanthotna hong nei aa, 12:30 hun in biakpiak kikhopna nuamtak ki zo thei hi. Mai nipi ciang sia Fellowship room ah ki khop tu in ki khensat aa, Rev. Tuang Nang in hanthotna nei tu hi.

Biakinn address sia a nuai abang hi.
Hope Baptist Church
8801 Stephens Rd.
Laurel, MD. 20723
http://www.youtube.com/watch?v=pePO5rCntl8&feature=youtu.be

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 47,739 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG