Rev. Kip Thian Pau, Video in Siyin

Jesu Ii Na Lamdang A Vawtte A 2na

March 25, 2012 ni LTT sinna Sya Kip in hong nei aa, Jesu ii na lamdang a vawtte ci thulu taw a nuai abang in hong hil hi.

 • Ulian khat ih tapa adam sak na John 4:6-53
  :46 Jerusalem sang pan hong pai sia Galilee ngam Cana khua hong thet kik lai tak
  :47 Cana khua kumpi naseam ulian khat taw kimu ( Noble man, MP) aa Capernaum khuaah a om cina a zawm mama a tapa a dam sak natu hu ngen. Tua khua mite sang ah a upna lian zaw ahi hunlam Jesus na he pai.
  :48 Judah mite sia upna kho cinten nei ngawl aa, a pau vazul namte hi tana Jesus na note sia na lamdang vawtna bek taw um thei nu hi. Jesus dei dan sia na lamdang vawt ciang bek up tu dei ngawl aa, um masa a te tua zawk ciang a mate deina pia nuam ahi na thu ki tel.
 • Na lamdang vawtna sia (1)thu ku hi, (2)thu thak hi (3)ngeina saang aval nasep khat hi.
  :49. “Topa awng katapa a thi ma hong pai tan” ci hi. MP pa na a tapa Jesus na dam sak thei tu hi ci umcip
 • Jesus sia atapa kung ding hi le dam tu lamen hi.
 • Jesus na a upna tel ahikom damna tel pia hi.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

 • 47,739 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG