Rev. Kip Thian Pau, Video in Siyin

Pathian Paizia Le Mihing Paizia

TOPA in, “Ka ngaisutnate no a taw kibang ngawl a, ka paiziate no a taw kilamdang hi. Leitung panin vantungte a kikhualat za in, keima paizia le ka ngaisut ziate sia no ii paizia le na ngaisutna ziate taw kikhuala hi. (Isaih 55:8-9) 

Jesu in, “Kei ii an sia, hong sawlpa ii thu ka nit tu le, hong piak nasep ka zaw tu ahi hi. (John 4:34)

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,482 other followers

Leangna hong haw

  • 47,193 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

Advertisements