Video in Siyin

Jesus Ii Na Lamdang A Vawtte A 6-na

JESUS IN PIANPUI MITTAW PA KHUA MU SAK (John 9:1-41)

Akua mawna hang mittaw ziam?
Jesus in a nungzuite taw lam a pai laitak mittaw pasal khat mu hi. A nungzuite in akua mawna hang mittaw hitu ziam ci in Jesus dong hi. Ama mawna hang hitu ziam maw, a nu a pa mawna hang hitu ziam ci in Jesus dong hi. Nungzuite sia thu khen nuam papai hi (Sizin) papai hi. Kawlte upna bang ah apha ih vawt le apha aa piang kik tu ci upna daan sia hi nginge hi. Jesus in kuama mawna hang hi ngawl hi. Pathian vangletna ki muna tu hi (9:3). Jesus ngaisutna le nungzuite ngaisutna ki lebul linlian hi. Jesus in mittaw pa khua a mu sak kikna taw ama sia khuavaak ahi hunlam a heak sak nopna hi. Tua hu in,” Leitung ah ka om laiteng in, leitung atu in khuavak ka hi hi,” Jesus in ci hi.(9:5).

Jesus in leivui le cilte taw khua musak
Jesus in pasalpa khua a mu thei natu in na thupi zangh ngawl in, a son tham man ngawl het leivui sia a cilte taw buan a suasak zawk ciang a mit noi sak hi. Tua zawk ciang,” Pai tan a, Shiloam tuicing ah na mai phiat tan,” ci in sawl hi (9:7). Laithiangtho thiamte pawlkhat in leivui (buan) a zak sia pasal pa a mitmu a om ngawl hang a ci om aa, pawlkhatte in ngualsaang a mu thei zawk tu a deina hi a ci zong om hi. (Shiloam sia ‘sawl’ a ci nopna hi). Pathian in a tapa Jesus sia leitung mite ngupna nga natu ‘sawl’ a ci sia ta kibang hi. A sawl bang in Shiloam ah pai in a mai a phiat ciang khua mu hi. Bang zata lungdam huai ziam?

Pasalpa khua a mu ciang thu piangte
(1) A innpaam a innveangte in lamdang salei aa, a sua tung a, mittaw pa ahi le hi ngawl ki nial thapaai uh hi. Mittaw khua mu kik pasal pa in keima khi hi a ci ciang um pheang hi.

(2) A innpaamte in Phariseete kung ah pai pui uh hi. Phariseete tung ah a mit a damna thu teng a son ciang le tua a dam sak ni sia Sabath ni ahi hunlam son uh hi. Tua ahikom Phariseete in Sabath tang ngawl a, a dam sak ahiciang Pathian kung pan hong pai hi ngawl tu hi, ci uh hi.(9:16). Phariseete in tua mittaw dam kik pa ih nu le pa tung dong a, a thu kan uh hi. Lungkim zo peuma ngawl in mittaw pa zong thu dong kik leleau uh hi. Jesus khialna zong nuam a, a dong khekhel ahi uh hi. Mittaw pa in,” Ka heak thu in, ka mit taw ngei a, tu in khua ka mu hi,” ci in zo kik bek hi (9:25).” Hi sia pa sia Pathian kung pan hong pai hibua le bangma vawt thei ngawl tu hi,” ci hi (9:33)

Thaa mit khua mu tu thupi
Mittaw khua mu kik pa le Jesus ki mu kik a, Jesus in,” Mihing tapa na um ziam?,” ci in dong hi. Ama in, Ka um hi, Topa awng!” ci in Jesus mai ah khup din hi (9:38). Jesus in,” Mittaw hi zaw leute, maw ngawl tu nu hi, ahihang khua mu thei khu hi, ci na hi uhkom in amaw nginge hi lai nu hi,” ci hi (9:41). Tu ni zong thu um tampite Phariseete bang in Jesus khuavak, Pathian mu thei ngawl in ci le sa deina bang a, a ngamta tam mama ki om lai hi. Ih tha mit Topa na khua hong mu sak tek tahen. Amen.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,482 other followers

Leangna hong haw

  • 47,194 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

Advertisements