Video in Siyin

Pawlpi Kum 2 Cin ni hanthotna

April 28, 2013: Pawlpi kipat kuk 2 cinh biakpiak kikhopna ki vawt aa, Rev. Kip Thian Pau na hanthotna nei hi. Anuai aa, Lai Thiangtho kammal te bulphu hi.

Kei ma in lampi ka hi hi, thumann thutak ka hi hi, nuntaak na kahi hi .(John 14:6)

Nong it uh le ka thupiakte na ni tu uh hi. Pa mun ah kangen tu a, ama in, Hupa adang khat hong pia tu hi, ama in no taw atawntung in hong om khawm tu hi. Ama in Pathian ii thumann thutak na hong lak Tha ahi hi. Leitung in ama sia saang thei ngawl hi, banghang ziam ci le ama sia mu thei ngawl a, he ngawl hi. Ahihang no in ama na he uh hi, banghang ziam ci le note taw om khawm in, note sung ah hong om hi. (John 14:15-17)

: 21 A kuama po ka thupiak na saang in, thu ani sia in kei hong it ahi hi. Ka pa in kei hong it papo a it hi: kei zong in ama ka it tu a, ama tung ah kei ma le kei ma ka kilak tu hi.

: 23 Jesus in, ” Kei hong it sia in ka hilna a zui tu hi. Ka Pa in tua pa it tu a, ka Pa le kei ma in ama kung pai in, ama taw kateang tu uh hi. A kua po kei hong it ngawl sia ka hil na zui bua tu hi. Na zaak sa uh hi hil na sia kei aa, hi ngawl a, kei hong sawl pa kung pan hong pai ahi hi.

: 26 Thathiangtho ahi Hupa kei ma min taw hong paisak tu sia in, na theampo hong hil tu a, kong son te zong hong phawk kik sak tu hi.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,688 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: