Articles (Sizang Lai)

Pathian Na Hong Zong

thawngno SCBCA bosa kum 14 kiim, Lai Thiangtho saang ka kaa lai Tommy a kici saangpatang khat taw ka kihe ngei hi. A sam sau thilthul a, a luheak ngamtat daan en leang Pathian naseam thei tu bang mama hi ngawl hi.

Ni khat Tommy in thu khat hong dong hi. “Ni khat ni ciang Pathian mu tu, ngupna nga tu, nong um le?”

Manlaang tatak ma ka zo kik pai hi, “Um bong, bangma hun Pathian mu buan ci te”.

Tawmvei dingdeng zawk ciang – “Pathian na za-zon hang nga ngei bua vak te, ahihang Pathian na hong zong le hong nga nanak tu um ing” ci in ka zom kik hi. Ka son nop thu tel tuak meal ngawl ahikom, lungmang tuak mama in, hong pai khia hi.

Ni le tha te hong bo tato a, Tommy zong a saang zo in degree nga ci ka za a, ka lung dam pui hi. Ahihang, khua ngei dingdeng zawk ciang cancer nga a, dam zo nawn ngawl tu ci thu ka za leleo hi. Ka thin a nuam bua ngeo-ngau hi. A omna kan in haw lei tong ci ka ngai su-sut laitak, ama hong theng zaw pumsai hi. Ngawm in kiam mama a, a sau thilthul sam te zong cancer kibawlna hangin om nawn ngawl a, pul siat zo hi. Ahihang a aw sua sia nidang sang zong kho pai zaw a, a mit haa zong tui sitset ka sa hi.

Ka mu peuma ciang, “Tommy, dam ngawl ci hong za a, kong ngai su-sut laitak ve” ci in ka muak hi.

“Dam ngawl peu khi nga, cancer hi, ngei thithim kik zo ve, tawm vei thu ih son thei tu?” Ki nga lalawm hi ka ci le, hong son nop teng hong son hi.

“Ih saang kaa khop lai Pathian zong lete mu ngei bua vakte nong ci na ciamte lai le? Pathian na hong zong le hong mu nanak tu hi, hong ci zawsap vete. Tasia lai nong son thu tel zo ngawl lamdang sa mama khi ve. Tasia thu tu dong mangil thei ngawl khi ve”

“Ka nuntak sung Pathian zong in hanciam mama ing, ahihang nong ci bangma mu ngawl takpi khi hi. Cancer ka nga ciang syavuan te na ka ngilpi lom khat hong laak keak sak a, tasia tak ciang Pathian ka mu ngawl phamaw ci in, patauna le thin ngimna taw nasia zon saseam khi hi. Ahihang mu tuan bong.”

“Hai ngawl ka cancer natna ngilpi pan ka pum sung buppi kizel siat zo ci syavuan te in hong son laleao ciang, ka patau saseam a, tu dong Pathian mu ngawl lalai ci in cimaw cip khi hi, vantung kongkhat nasia tatak in kiing a, nisim Pathian sam in au hikaleang, nong ci bangma Pathian mu tuan ngawl khi hi.”

“Pathian ka zazon hang mu zo ngawl kahikom, khaak bel ciang ka Pathian zon tawlngah ka sawm a, ka thi maa ka innkuanpui le hong it teng atu thupha khat beak seam zaw leang hoi tu ci in ka ngaisun hi.”

“Ih it mama mihing khat tungah kong it hi ci son ngei ngawl in ih thi san le, hehuai mama hi, ci in na son ngei thu khat phawk kik ka hikom, ka innkuan pui teng beak leitung ka nusiat maa “I love you” ci lei tong ci in ka kipan hi”

“Ka pa pan ka kipan a, haksa ka sa mama hi. Innmai ah tadensa sim in a to ka pa haksa sa pipi maa ka neak vahoi hi”

“Pa, thu khat kong son thei tu le?”

“Son aw, bang thu son nuam ni?”

“Ah… A thupi mama thu khat hong son nuam khi ve” Ka pa na a tadensa sim khia in lamdang sak tuak mama a hong en hi.

“Bang thu son nuam ni, son vale”

“Pa…hong it mama khi hi, ka thi maa kong it mama hunlam nong heak man ngawl tu lau kahikom hong son hi tong” ka ci hi.

Tawmvei a thu son tawlnga in nui hi, tuazawk ciang athu son zom kik hi.

“Ka pa na a tadensa sim zanghlai sia thakhatthu khia a, ding in hong koai cip hi. Tuazawk ciang hong kap vazuk hi, ciang kei zong hong it mama khi hi, hong ci kik hi. Tua nitak ka pata ka patang hun lai bangma lupna khat ii tungah ka lum khawm uh a, zan khuateak thu son khu hi. Zing sang nasep kuan a pusua dong a thuson tu bo zo mama ngawl hi ”

“Ka nu le ka suapuipa tung sia “hong it ing” ka ci tu sia haksa ka sa lei bua hi. Amate zong ka pa bangma hong koai a, kap uh hi. Ciang kuama kungah ka son ngei ngawl no lai thuku khawngte ka son uh a, zing sang khuavak hun lam ka phawk bua uh hi” ci in Tommy in son hi.

“Thina luam kawm ka tot takpi ciang hong it ka innkuanpui teng taw a kinai saseam hi thong tang a, ci in ka phawk hi.”

“Tua zawk khua ngei ngawl, ka khan tawntung ka zon Pathian mu nga-ngaw khi hi. Hanciam in Pathian ka za-zon lai ka mu mama bua a, ama hun le, ka thin ka lungtang te a ki tapthap zawk ciang Pathian mu nga-ngaw khi hi. Nong son ngei thu sia man mama hi, Pathian ama na hong zon ciang hong mu pheang hi thong hi, hi thu ka tel ciang son ngawl om thei ngawl kahikom, kong zong a, hong son khi hi” ci hi.

Hong son thute ka zaak ciang ka thin hong su mama ahikom, “Ka Lai Thiangtho hilna saangah ni khat hong pai tan a, tu a nong thu son teng ka saangpatang te tungah nong son thei tu ziam?” ci in ka dong hi.

Son thei lalawm tu khi hi hong ci ahikom, hong pai thei tu ni le hun te ka vaihawm pai uh hi. Hikale, Tommy hong theng zo nawn ngawl hi. Ka kiciam ni thet maa thi hi. Ama in upna le lametna taw nuntakna pan, Pathian a mu takpi ahi hi. Mihingte ii mit taw ahizong, ngaisutna taw ahizong ih mu thei ngawl, ih tel zawk ngawl dongin a lamdang, Pathian ii hesuakna, thuthiamna le, ngupna a nga zawk ciang leitung hong nusia ahi hi.

A thi maa hiat in phone hong set a, “Kei hong pai zo nawn ngawl thong tu khi hi” ci in hong paupui hi.

“Aw…hi thong maw” ka ci tu ngawl bangma ka ci thei bua hi.

“Nong hesuakna taw kei luangin, na saangpatang te nana son hamtang awng” ci in hong vaithakna aw thim valei in ka za hi.

“Na son nanak tu khi hi, leitung bup ii zaak dong na son tu khi hi.”

Tommy a thi zawk ciang, a pa in phone hong set hi. Tommy na a thi maa a than tungah at tu Lai Thiangtho kam mal kei na hong teal sak tahen ci in vaitha ahikom, Lai Thiangtho kammal khat hong ngen khi hi ci ahikom, Lai Thiangtho kammal khat ka pia hi.

“Thaa thu ah a zawngkhal hunlam a kihete in, mihing lungdamte ahi hi; Vantungngam sia amate aa ahi hi!” Matthew 5:3

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 47,669 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG