Articles

Jesu A Nial Mihing 2

Sizang/Siyin Bible | Thawngno

Lai Thiangtho sungah TOPA Jesu a thi nai ciang nungzui 12 om sung pan 2 na nial hi. Peter le Judas Iscariot hi. Peter in Jesu he ngei bong, kithawl ngei bong ci in zing sang aklui khuan maa 3 vei dongtak nial a, Judas Iscariot in Topa nial in dangka 30 taw zuak hi. Amate 2 in Jesu a nial hi khawm vave ahihang, Peter sia Pathian ii zakbel Pathian naseam, pawlpi lutang suak a, Judas Iscariot sia minsiatna taw a khan bo in, ngui awk in thi hi.

Amate 2 ii ngamtatna en tato leang a kibanna thu dang khat om lai hi. TOPA a nial thaak kisiik khawm vave ci thu ahi hi. Matthew 26:75 na sim tawng. “Tasia ciangin Peter in Jesu ii ama tungah “Ak khuan maa in thum vei hong nial tu ni hi,” ci in a son teng phawk hi. Ama sia pusuak in nasia takin kap hi.” ci a, Jesu 3 vei a nial thak kisiik citak kisiik kik ahina thu kimu thei hi.

Jesu a nial mihing 2

Peter munah, “Nang zongh ziasia pa ii nungzui khat hi kana ngawl ni ziam,” ci hi. “Kei ka hi bua hi,” Peter in ci hi.

Tasia bangma Matthew 27:3-4 sung sim leang “Ngual leeheakpa Judas in Jesu sia thidaan kipia tu hi, ci in a heak ciangin, ama kisiik kikin, a ngun dangka sawm thum teng thiampi liante, upate kungah paipui hi. Mihing mawna nei ngawl khat athi tu in, leeheak ka hikom ka maw zo hi! ci hi.” ci in kiat hi. Judas Iscariot a ngamtatna kisiik kik hi.

Nungzui hi khawm vave, Jesu a nial khawm vave, a khialna a kisiik kik khawm vave amate 2 ii tawpna banghang kilamdang in kilebul thei ziam? A kiban ngawlna bang ziam?

Amate 2 ii kilamdanbelna, a kilebulbel thu khat om hi. Peter a khialna hang liik in puuk hikale, tho kik in Jesu nung zui kik valeng hi. Judas Iscariot ahile, a liikna pan tho kik ngawl in a ngamtat khialna tung ama le ama thukhensatna vawt hi.

SCBC

Ama (Judas) in Jesu namh tu in pai hi. Ahihang Jesu in, “Judas awng, Mihing Tapa sia kinap na taw leeheak na hi ziam,” ci hi.

Eima theampo zong piicing ngawl mihing ih hi a, ih nuntak sung Peter le Judas Iscariot bangma khialna tam mama ih vawt tha ngei hi. A thupibel thu in, bangzata liik in ih puuk zong TOPA ma zuan kik in Peter bangma ih thaw kik valeng tu le, Judas Iscariot bang in eima le eima thukhensatna ih vawt ngawl tu ahi hi.

Lai sim theampo tungah Tha Thiangtho in tel thiamna thupha hong pia tahen… Amen

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,657 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: