Uncategorized

အသင်းတော်သဏ္ဍန်

နိဒါန်း –

အသင်းတော်ဟုဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိ အမြင်အာရုံတွင်အဆောက်အဦ၊ ဂိုဏ်းဂဏနှင့် နေရာအနေအထားများကိုသာမြင်ယောင်လျက် အသင်းတော်၏မူရင်းသဏ္ဍာန်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင် သာရန်အတွက်ဖော်ပြလိုပါသည်။

၁။ အသင်းတော်သည်’ခန္မာကိုယ်’သဏ္ဍာန် ဆောင်သည်။

ဓမ္မသစ်တွင်အသင်းတော်၏သဏ္ဍာန်သည် ‘ခန္မာကိုယ်’အသွင်သဏ္ဍာန်ဆောင်သည်ကို ရော၁၂၊ ၁ကော၁၂ နှင့်ဧဖက် ၄ တို့တွင်ဖော် ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်များသည်အသင်းတော် တွင်စုစည်းပေါင်းဘက်မှုများ၌ရှိသည်ကိုသရုပ် ဖော်ထားသည်။ ဤပေါင်းဘက်စုစည်းမှုသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၏အပြန်အလှန်မှီခိုမှု၊ ဝိညာဉ် ရေးရာဆုကွာခြားခြင်းနှင့်မေတ္တာအားဖြင့်တစ် ဦးနှင့်တစ်ဦးမိတ်ဖက်/မိဿဟာယပြုခြင်းများအား ဖြင့်ဆက်နွယ်ပေါင်းစပ်နေသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။

ကိုယ်ခန္မာအစိတ်အပိုင်းများ၏သီးခြားလုပ် ဆောင်မှုများရှိသကဲ့သို့ခရစ်တော်၏ခန္မာကိုယ် (The body of Christ)တွင်လည်း အစိတ်အပိုင်း အသီးသီး၏သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့်စုစည်း ကြသည် (ရော ၁၂း၄-၅၊ ၁ကော ၁၂း၄-၅၊ ဧဖက် ၄း၁၁)။

ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ခန္မာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးအားမတူညီသောဝိညာဉ် ရေးရာဆုကျေးဇူးကိုပေးသနားထားသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ဘုရား၏အမှုတော်သာသနာတော်၌ခန္မာ အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးသည်မတူညီသောဆုကျေး ဇူးများကိုမိမိတို့အခန်းကဏ္ဍအသီးသီး၌ဆက် ကပ်ဆောင်ရွက်ရပေမည်။ (ရော ၁၂း၆း-၈၊ ၁ကော ၁၂း၇-၁၁၊ ဧဖက် ၄း၁၁)

အစိတ်အပိုင်းတိုင်း၏ဆောင်ရွက်မှုသည်အ ရေးကြီးသောလိုအပ်မှုဖြစ်ပြီး (ရော ၁၂း၅၊ ၁ကော ၁၂း၁၄-၂၆)ဤဆောင်ရွက်မှုဖြင့်သာ ခန္မာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီးထွါးသန်စွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ဤဆောင်ရွက်မှုတွင် ‘မေတ္တာ၌တည်ဆောက်ခြင်းငှါ ကြီးထွါးစေတတ်၏'(ဧဖက် ၄း၁၆)

အထက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်ရန် အတူတကွအသင်းတော်၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုနှင့် အသင်းတော်၏သာသနာအမှုများတွင်ပါဝင်နိုင် ခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်နိုင်ပေမည်။ ထိုကဲ့သို့အတူ တကွပေါင်းစည်းပါဝင်နိုင်မှုမရှိပါကအသင်းတော် သည်စစ်မှန်သောခရစ်တော်၏ခန္မာကိုယ်မဖြစ် နိုင်တော့ပေ။

၂။ အသင်းတော်သည်’မိသားစု’သဏ္ဍာန်ဆောင်သည်။

မိသားစု’အသွင်သဏ္ဍာန်သည် အသင်းတော် ၏ဒုတိယအရေးပါသောသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ ထို ‘မိသားစု’အသွင်သဏ္ဍာန်သည်ဘုရားသခင်၏ ကျွနု်ပ်တို့အပေါ် ‘ဖခင်’ဖြစ်ခြင်းအပေါ်တွင်မူ တည်ပေသည်။ (ဧဖက် ၃း၁၄)

ရှင်ပေါလု၏ဧဖက်သို့ရေးစာတွင်ယုံကြည်သူ သားသမီးများ ‘မေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြစ်’ ၌တည်ဆောက်လျက်အသင်းတော်၏ခွန်အားနှင့် ခိုင်ခန့်မှုကိုတည်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထား သည်။ (ဧဖက် ၄း၁၇-၁၈)

တဖန်မိသားစုအသွင်ဆောင်ရာတွင်အသင်း သားများသည်ညီအစ်ကိုမောင်နှမသဖွယ်နှင့်မိ ခင်ဖခင်ကဲ့သို့ရင်းနှီးစွာရပ်တည်ရပေမည်။ (၁တိ ၅း၁-၂) ဤကဲ့သို့’ဖခင်’တစ်ဦး၏’သားသမီး’ များအနေဖြင့်ခံယူနိုင်ခြင်းသည်သာ ‘မိသားစု’ ၏အသွင်သဏ္ဍာန်ကိုရှင်းလင်းစွာပုံဖော်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ‘ဖခင်’တစ်ဦး၏သားသမီးများအဖြစ် ခံယူခြင်းသည်သာ’မိသားစု’အတွင်းတစ်ဦးနှင့်တစ် ဦး ညီအစ်ကိုမောင်နှမသဖွယ်ချစ်နိုင်၊ မေတ္တာ ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (၁သက် ၄း၉၊ ၁ပေ ၁း၂၂၊ ၁ယော ၃း၁၁-၁၅၊ ၄း၇-၂၁)

၃။ အသင်းတော်သည်’ဗိမ္မာန်တော်’အသွင် ကိုဆောင်သည်။

ခရစ်တော်သည်ဗိမ္မာန်တော်၏တိုက်မြစ်ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်’အသင်း တော်’ အတွင်းကိန်းဝပ်သဖြင့်အသင်းတော်သည် သန့်ရှင်းသောဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်သည်။ (ဧဖက် ၂း၂၁-၂၂)

သို့ဖြစ်၍ ရှင်ပေတရုကဤသို့ဖော်ပြထားသည်။ ”ထိုသခင်ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍၊ အသက် ကျောက်ကဲ့သို့အဆင့်ဆင့်အထပ်ထပ်တည်ဆောက် လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏”(၁ပေ ၂း၅)

သို့ဖြစ်၍အသင်းသားများတို့သည်ခရစ်တော် ၏ခေါ်ယူခြင်းကိုခံယူလျက် အသက်ရှင်သော ကျောက်များအဖြစ်အတူတကွတညီတညွတ် တည်းတည်ဆောက်လျက်ဘုရားသခင်၏ဗိမ္မာန် တော်အဖြစ်သရုပ်ဖော်ရပ်တည်ရပေမည်။

နိဂုံး-

အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏ခန္မာကိုယ်၊ ဘုရားသခင်၏မိသားစုနှင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ရာဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်သဖြင့်ယုံကြည် သူကျွန်တော်/မတို့ အားလုံးသည်ဘုရားပေး သောဝိညာဉ်ရေးရာဆုကျေးဇူးများကိုအသုံးပြု လျက်မေတ္တာအထပ်ထပ်ဖြင့်တည်ဆောက်ကာ အသင်းတော်၏ကြီးထွားရှင်သန်စွမ်းမှုကိုပြုကြ ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကြီးထွားသန်စွမ်းမှုသည်သာ အသင်းတော်သည် ‘ခရစ်တော်၏ခန္မာကိုယ်’ အ သွင်ဆောင်သည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင် စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ယုံကြည်သူတို့၏အသိုက်အဝန်းသည် ခရစ် တော်နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ် ဆက်နွယ်သည်ကို မိမိတို့၏ မတူညီမှုများ၏ပေါင်းစပ်မှုဖြင့်မိမိတို့ ၏ဆက်ကပ်မှု၊ အသက်တာ၏သင်ယူမှုများဖြင့် ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။

-လင်း (ပုသိမ်)-

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,812 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: