Articles

This category contains 51 posts

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၄)

သူမ်ားအျပစ္မည္ကဲ့သို႔ေျဖလႊတ္ႏိုင္မည္နည္း? မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ျပဳမိသည္ကို စံုစမ္းၿပီး သိရန္ႀကိဳးစားပါ။ သူမ်ားသည္ မိမိအေပၚမွာ မေကာင္းႀကံစည္သည္ဟု ယူဆေသာအမႈေျမာက္မ်ားစြာကို အေၾကာင္းရင္းေလ့လာပါက အားလံုး မမွန္ကန္ပါ။ သူျပစ္မွားမိသည္ကိုပင္ သတိမထားမိပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ နားလည္မလႊဲျခင္း (Mis-understanding) မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မ်က္ႏွာခ်င္ဆိုင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါက အျပစ္မလႊတ္ႏိုင္္ရန္ မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ လူသားမ်ားသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ညွိႏႈိင္းျခင္းမရွိ၊ ၾကာလာ၍ ရင့္လာေသာအခါ အျပစ္မလႊတ္ႏိုင္သည္အထိ ႀကီးထြားလာတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းရင္းကိုေလ့လာ၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိပါက တစ္ဖက္သား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေပၚလြင္ၿပီး၊ အျပစ္လႊတ္ရံုသာမက သနားျခင္းစိတ္ပင္လွ်င္ေပါက္ဖြါးလာမည္ျဖစ္သည္။

KHUAVAK PUAK TAWNG

By Rev. D. Kip Thian Pau Thu Patna Pathian in a kipatcil in vantung le leitung bitphua hi. A hihang khuavak om ngawl hitana bangma kimu thei meal ngawl, khiakna nei meal ngawl hi tuak hi. Tuaciang Pathian in “Khuavak om hen” ci in thu a piak pociang khua vak aa, Pathian zong na khuavak … Continue reading

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ၀င္ၾကစို႔

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစု၊ ဥေရာပတိုက္ ဆြစ္ဇာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ကေလး တစ္ခုမွာ ဘုရားေက်ာင္း အိုေလးတစ္ခုရွိတယ္။ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈနဲ႕၊ ေခါင္မိုး အုတ္ၾကြတ္ျပားေတြ စီတဲ့သစ္သားျပားေတြ ေဆြးေျမ႕လြန္းလို႔ အုတ္ၾကြတ္ျပားေတြ အခန္႔မသင့္ရင္ မသင့္သလို ျပဳတ္ျပဳတ္က်လာတတ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းၿပီး ၿပီးခ်င္း တိုင္းမွာ အထူးဆုေတာင္းခ်ိန္ကေလး တစ္ခုယူၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေခါင္မိုးျပင္ဖို႔ Building Funds ေကာက္ခံဖို႔ ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးရႏိုင္ဖို႔ အဲဒီ ဘုရားေက်ာင္းကေလးထဲမွာဘဲ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ဆုေတာင္းၿပီးဒါနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေခါင္မိုးျပင္ဖို႔ အလွဴေငြေကာက္ခံတယ္။

ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္သည္ သူ၏ ဖခင္ထံမွ Lakewood ဘုရားေက်ာင္း (အသင္းေတာ္) ႏွင့္ ထိုအသင္းေတာ္၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းကို အေမြအျဖစ္ျဖင့္ဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအသင္း ေတာ္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို သူ၏လက္ထက္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ထပ္ခ်ဲ႕ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ အလြန္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္အျပင္ သူ၏ႏွစ္လိုဘြယ္အၿပံဳးမ်က္ႏွာ ပံုႏွင့္ “live at your full potential” တရားေတာ္သည္ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာ္စ္တင္က “ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမ်ား ကို ဘုရားရွင္အထူးသေဘာက်သည္” ဟုဆိုသည္။ ေအာ္စ္တင္သည္ ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ က်မ္းစာေက်ာင္းတခုခုမွ မည္သည့္ဘြဲ႕ကိုမွ်ရရွိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေပ။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္မည္သူနည္း

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာ ခံယူခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည္။ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က ျမင္ေတြ႕ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူတုိ႔က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လုိက္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပး ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မဟုတ္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼက်မ္းစာက မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။ သမၼက်မ္းစာက သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ ဆႏၵေတြ ရွိ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Pa Ngo Thawng te innkuan topui

May 22, 2011:  US Sizang Tuiphum Pawlpi (USSBC) in USA ngam sungah a teang Sizangmi ahinale, USSBC pawlpi mi ahizong ahibawzong ahitheiza uap tu, tha pia tu hi ci in Policy khensatna nei hi. Tuabang kalsuanzia policy te nei ahibangma, Pa Ngin Pau in Thing Unau khua ah leitung hong nusiat ciang in , a … Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း (ခ်ဴခ်ဲ)

PDF Version “I take great pride in and highly appreciate the fact that our people have overcome the ordeals of history and displayed to the full the heroic mettle of the revolutionary people and the indomitable spirit of chuch’e Korea, firmly united behind the party…. No difficulty is insurmountable nor is any fortress impregnablefor us … Continue reading

Khamtungah Buddist Saang tam vaial

19 May 2011: Kawl ngam kumpite lampuina taw, Development of Border Areas te in, Khamtung ah, Buddhist biakna taw kisai, laihilna saang, phunggyi saang le seiti (pagoda) tamma, tukum sung kilam, kisa hi ci in Chin Human Rights Organization te in son hi. Teddim Myohne sung babek ah seiti (pagoda) 4 le Buddhist saang 3 … Continue reading

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။?

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။ “ဘုရားသခင္တည္ရွိသလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ မတူေပ။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တည္ရွိသေလာဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ လူအနည္းငယ္ကသာ ေမးျမန္းတတ္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔တြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားၾကားထဲတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဤေလာက၌ စစ္မွန္ေသာ လူသားတစ္ဦး အျဖစ္ အသက္ရွင္ခဲ့သည္ကုိ ျငင္းဆုိဖြယ္ရာမရွိေပ။ သခင္ေယရႈ၏ ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည့္အခါတုိင္းတြင္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ရွိတတ္ၾကသည္။ တျခားေသာ ဘာသာႀကီးတုိ႔သည္ သခင္ေယရႈကုိ ပေရာဖက္တစ္ပါး၊ ေကာင္းေသာ ဆရာတပါး၊ သိကၡာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္တတ္ၾကသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ပေရာဖက္တပါး၊ ေကာင္းေသာဆရာတပါး ႏွင့္ သိကၡာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးထက္ သာလြန္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာခဲ့ပါသည္။

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း(ေမာ္မြန္)

၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ႏွင့္ေမရီလင္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဟိုင္းေ၀းအမွတ္ ၄၉၅ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမႀကီး၏ တစ္ခုေသာ တစ္ေနရာ၊ အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္း သစ္ေတာအုပ္ကေလးတစ္ခု၏ အထက္တြင္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားလွေသာ ေမာ္မြန္တို႔၏ ဗိမၼန္ေတာ္ႀကီးတစ္ခု ငြားငြားစြင့္စြင့္ေထာင္တက္ေနသည့္ျမင္ကြင္းမွာ အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္သူတို႔ အေျခခံယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္တခ်ိန္တခါကလူသားျဖစ္ျခင္း၊ ေယရႈသည္ ဘုရားႏွင့္ မယ္ေတာ္မာရိဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ေမြးဖြားလာျခင္း၊ ေယရႈ ဒုတိယအႀကိမ္ အေမရိကတိုက္ေပၚတြင္ ေမြးဖြါးခဲ့ဘူးျခင္း စေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ႏွင့္ ထိုဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားအျခားေသာ အရာတို႔ကို သိရွိသူ အလြန္နည္းေသးသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

The Siyin Baptist Vol 52

1. Thu Maisot 2. A 35 veina SRBA Kumcin Kikhop le….. 3. Ebenezer 4. Huna Suangpi, Sawlna Lianbel 5. A bote zong tu 6. A Muibun Lampuina 7. Na Lian mama 8. Ui Mawmaw Natna 9. Pathian hong sapna, ze etna le thuhil satna 10.Heak nophuai na sa luilam le? 11.Thintak taw ki aap tawng … Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း(ဗုဒၺဘာသာ)

PDF Version, Burmese font nei ngawlte atu All that we are is the result of what we have thought: it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.” Gautama Buddha, Dhammapada … Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၃)

PDF Version  (Burmese font nei ngawlte atu) သူတစ္ပါးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လႊတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားအသက္ရွင္ရာ၌ ၿငိမ္သက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိရန္ အတြက္ ၀လင္စြာ စားရရံုသာမဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ ေျပလည္မွ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ကမာၻ၌ ၀လင္စြာစားသံုးႏိုင္ေသာ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံမွာ ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံျဖစ္သလို လူသတ္မႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာလည္း ယင္းႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထမင္း၀လင္စြာ စားရရံုႏွင့္ လူ၏ ေန႔စဥ္ အသက္တာ၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္းေသာ ကမာၻျဖစ္ေပၚလာရန္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အျပစ္မ်ားကို မမွတ္မထား၊ ကလဲ့စားေခ်မႈ မျပဳပဲ ရန္မဟုတ္၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Khuasak Ah One Stop Teacher Training

Sizaang kual sung Nipi Saang-Sya le Syamah te ii laihilh dan leh heakna khanto thei natu in, SRBA ii palai sepna tawh YSBC panh Syate Pawlkhat in Khuasak khua ah ” One Stop Teacher Training ” May 9-15 , 2011 sung nei pui thei hi. Pastor Ruth Dimkaang, Sya Siam Go Mung, Sya Pupu, Sm … Continue reading

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း (မႆဲ ၆း၅-၁၅) အပိုင္း (၂)

PDF Readers Click here ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း အလိုေတာ္ျပည့္စံုပါေစေသာ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေရးနည္း ဟန္ျဖင့္ ေဖၚျပၿပီးေသာ အခ်က္အေပၚျပန္ဆိုျခင္းသာျဖစ္ၿပီး “ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ပါေစေသာ” အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မထူးမျခား အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဤကမာၻ၌ လူသားမ်ားက တည္ေထာင္မွျဖစ္ႏိုင္မည္သာ။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ လူသားမ်ားသည္ လက္ပိုက္ၿပီးေနရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ငါ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဤကမာၻ၌ အဘယ္အရာမွ်  ျဖစ္ေပၚလာမည္မဟုတ္၊ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ပါေေစ ဆိုၿပီး ဂရုမစိုက္ဘဲ ေနရန္ မဟုတ္ပါ။ အရာရာသည္ တင္ႀကိဳသတ္မွတ္ၿပီးသားၿဖစ္ ၍၊ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္ မရွိဟု ခံယူျခင္းကို (Fatalism) ဟုေခၚသည္။

ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း ( မႆဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင္း (၁)

PDF Readers click here ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယရႈ ၀မ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ဘုရားသခင္က လူ႔အလိုကို လုိက္ေစလိုျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အားသူတို႔အလိုကို လိုက္ေစရန္ ေသြးေဆာင္၊ ဆြဲေဆာင္၊ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ႏိုင္ပါက ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔၏ အလိုအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္သည္ဟုယံုသည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူ႔အလိုကို လိုက္ေလွ်ာက္ေတာ္မမူ၊ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားရန္လည္း မသင့္ဟုသြန္သင္လိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္အား လူ႔အလိုကို လိုက္ေလွ်ာက္ရန္လည္း ဆြဲေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးသိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

USSBC le SBMC ah Nute’ Ni nuamtak muak

Kumte hong bo tatou aa, 2011 kum Nute’ Ni theng laleao zo hi. Topa hesuakna taw Sizangmi tamma Maryland ah kitheng, kiteang ahikom, tukum Nute’ Ni se ning kum sang nopcizaw in kimuak thei hi. Atatuan in kei atuse, ka it ka Nu zong om thei ahikom, Topa tungah lungdam kakou sasawn aa, kum 8 … Continue reading

Jehovah Rapha

By O Cin (Pauuap pa) (Pu. 15:26, Mt 9:18-26, Mk 5:25-30) Khat vei lai in a khua min a kihe ngawl, ama min a kipualaak ngawl, ngaknu khat sia chiluang natna, nasia tatak in vei hi. Adam thei natu in zato syavuan thiam theampo kungah zuanin kibawl hi. Ngaknu nu sia pha tuam zawhiat, dam … Continue reading

1912 Kum in Tapidaw, Asuakcil Ih Pu (5) te Omzia Atom

1. Pu Kim Lian : Pu Mangzong belephung sungpan hi a, Pa Thang Ko Ngin ii apu, Pu En Ko Thang taw kiunau hi. Pu Lam Thuam in, tapa 3 le tanu 2 nei a, Pu Kham Ngo Pu En Ko Thang Pi Uap Cing Pi On Dim Pu Kim Lian ahi hi.

ႏွစ္ျခင္းသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား၏ သမိုင္းကို တမန္ေတာ္မ်ား၏ေခတ္ (Apostolic age) အခ်ိန္အခါမွ စတင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ အလြန္ေယဘုယ်ဆန္လြန္းပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဂဏတိုင္းသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

US Siyin Baptist Church Inauguration

2011 kum April (24) ni in USA, Maryland state, Columbia khua sung ah, US Sizang Tuiphum Pawlpi ( US Siyin Baptist Church) kipan hi. Maryland, Virginia le Washington DC kiim a teang tuiphum biakpiakna dan a lungngul Sizang mi pawl khat taw in akipan ahihi.

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 47,739 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG