Video in Siyin

This category contains 359 posts

A Thumaan Christ Atu Naseam – Rev. W Khai Tual

Christ Jesu ii a nei thinpuak na nei tavun. Ama in Pathian pian zia nei nginge a, ahihang Pathian taw kikim natu in zawthawk thu a zangh bua hi. (Philippite 2:5) Oct 14, 2018

Kei Hong Mangil Heakin – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

Taciang ama in Jesu munah, “Jesu awng, Kumpi in nong pai ciangin, kei hong phawk tan!” ci hi.October 7, 2018 World Communion Sunday.

Nangma tungtawnin midangte in Jesus mu tahen – Rev. Langh Go Laang

Tasia bangma in, napha na sep uhte sia mihingte in a mu ciang, van a om na Pa uh a pok natu in, amate mai ah na khuavak uh taang sak vun. September 30, 2018

Minuamsa Ih Suak Natu – Rev. Khai Tual

No atu in tupna ka neite, siat natu hi ngawlin mi nuamsa va-ial na sua natu uh tupnate, no mai sangah lametna kong piak tu tupnate keima bek in ka he hi. September 2, 2018

Nuntakna Tui – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

August 6, 2017, SCBC camp ah hanthotna:

Thianthona Lampi – Pr. John Lian Khai

July 23, 2017 Thianthona Lampi

Ih Nuntakna – Rev. Dr. Vungh Lian

July 23, 2017:

Topa Pathian Thupha – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

July 16, 2017: Topa Pathian Thupha

Tucing Pha -Rev. Dr. Vungh Lian

July 16, 2017 hanthotna: A tatak in kong ci hi: tuukhawk sungah tum tu in, kongbiang pan tum ngawlin, leidang pan kaato a, a tum sa sia nguta le ngualsuam nuamte ahi hi. Kongbiang pan a, a tum sia in, tuucingpa ahi hi.

Tuiphumte Upna le Zeksa – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

July 9, 2017 hanthotna

Topa Zanan – Rev. Dr. Vungh Lian

June 25, 2017 hanthotna

Noah le Jesus – Rev. Dr. Vungh Lian

June 11, 2017 ni Bible Study:

Pathian Lim Le Meal A Sun Pa – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

June 11, 2017 ni hanthotna:

Pathian Thukhaam ii Thupha – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

May 21, 2017 hanthotna:

Kilomhkhatna ii Thupha – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

6th. Church Anniversary ni Rev. Dr. Thuam Cin Khai ih hanthotna…Pathian mihingte kituiton takin a ten khop uh ciang bangza in lamdang a, bangza in nuam ziam! (Psalmlate 133:1)

TOPA zan an – Rev. Dr. Vungh Lian

July 2, 2017 hanthotna

Noah le Jesu – Rev. Dr. Vungh Lian

June 11, 2017 Bible Study

Pathian lim le meal a suun pa – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

June 16, 2017 hanthotna…

Pathian thukhaam ii thupha – Rev Dr. Vungh Lian

May 21, 2017 hanthotna

Kei hong zuan peuma ka nial bua hi – Rev. Dr. Vungh Lian

May 28, 2017 hanthotna…

Ki pumkhatna ii thupha – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

SCBC pawlpi kum 6 cinh lungdam ko biakpiak kikhopna ah hanthotna.May 21, 2017

SCBC Nute Ni – Pr. Ngiak Ngo Neam (Naomi Kam)

May 14, 2017, SCBC Nute ni hanthotna…

Tapidaw – Pr. John Lian Khai

April 23, 2017 hanthotna…

Pathian ii dikna thupha – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

May 7, 2017 hanthotna…

Pathian ii a kicing heakna le khoina – Pr. Neam Khaw Cing

April 2, 2017 Hanthotna..

Biakpiakna – Pr. John Lian Khai

March 26, 2017

Pathian Eite Hong Sikpa – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

Na nuntak thei natu in, an le tuite ahizong, na pumpi atu in puante ahizong, tuate huvau thintoi heak vun, kong ci sia hisia hang ahi hi. Nuntakna sia an sangin manpha zaw kana ngawl ziam? Pumpi sia puan sangin manpha zaw kana ngawl ziam? March 19, 2017 hanthotna

Thungetna – Rev. Dr. Vungh Lian

Pathian na thu ih nget ciang ih aw, nging maw nging ngawl, au keak maw au keak ngawl ci sia phamaw sa ngawl hi. Ahihang na thin sung bang om ziam ci sia phamaw sa hi…March 12, 2017 hanthotna

Pathian Eite Lametna – Rev. Dr. Thuam Cin Khai

Lametna in muanna le ngaakna taw hong kizui hi. Lametna taw naa khat papo kivawt hi, banghang nisim naa kiseam hi ziam? banghang zing sim kitho tawntung ziam? Lametna khat ih nei hang hi…March 5, 2017 hanthotna

Hong Hung Tawntung Psalm Late 91 – Rev. Dr. Vungh Lian

Pathian a um takpi nungzui theampo tungah Pathian thupha a kibangin nga siat hi, Pathian na kum tam zaw seam tana a thupha nga tam zaw ci bang om ngawl a, a kibang in thupha saang ki hi siat hi….SRBA Sunday Feb 26, 2017 ni hanthotna….

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,688 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG