Video in Tedim

This category contains 30 posts

A Zaa 2 Thupha – Rev. Suan Khen Kap

Rev. Suan Khen Kap (TBCA E&M Director) hanthotna July 9, 2017

Pathian hong et zia nuntakna – Rev. Nang Khen Khup

mihingte ii khen bangin thu ka khen bua hi. Mihingte in a pua sangah a kimu teng bek en uh hi, ahihang kei ka hile a thin sung ka en hi…Feb 5, 2017 Bible study

Bible Study – Rev. Timothy Kam Suan Mang

Leitungah bang pilna thupi bel ziam ci doknaah pawl 1 na Sikni pilna thupi bel ci a, pawl 1 na Syavuan pilna thupi bel ci hi. Ni khat Sikni 3 le Syavuan 3 khual hong haw khawm a…..October 9, 2016 Rev. Timothy Kam Suan Mang Bible study…

Sya Lian No – Hanthotna

Ka no lai sia lawm le pawl zong kicing kuama na hong nusia ngawl hikale, ka let (lian) ciang mihingte nuntakna eang in kap tawntung hi ahihang mittaw khat ka hina taw bangma ka vawt thei bua hi….October 7, 2016, Sya Lian No

Train Yourself To Be Godly Part III (Parenting)

Tuni a kong piak hi thupiakte mangil ngei heak vun. Tua thupiakte na tate hil vun. Inn ah ahizong, lampi ah ahizong, na tawlngak ciang le na nasep ciang ahizong hil kik tawntung vun. Rev. Dr. Ngul Khan Pau & Syama Lucy (Mrs. Ngul Khan Pau) tentan piakna – August 20-21, 2016

Nung Tol Theina Thu Nam 6

A son thamman ngawl, Pathian taw a kisi ngawl, tua phua tawm tangthute pan na kikeam tan. Pathian dei bang na nuntak zawk natu in kisinna nei tan….August 21, 2016 ni Rev. Dr. Ngul Khan Pau hanthotna…

Train Yourself To Be Godly

Pathian in eite sia paktat ngamtatnate taw a nungta tu in hong sam bua hi. Tua hizaw ngawlin a thiangtho nuntakna taw a nungta tu in hong sam hi…. August 20, 2016, Rev. Dr. JM Ngul Khan Pau Tentaan piakna….

Pharisees & Saducees

July 31, 2016 Rev. Dr. Gin Lian Tuang Bible Study: Pharisees te sia biakna lampuite hikasap, Jesu a langpan,Jesu mawna a zong, Jesu le mihingte a khen te a hi uh hi…

Lungdam Ko Thiam Natu Bang Kisam?

July 31, 2016 Rev. Dr. Gin Lian Tuang hanthotna: Kum 30 bang nupa sa a pasal ii thupi a sakna, a zi ii thupi a sakna thu a son tu a he buale, a tu a tate na a pa a nu thupi a sa thei tu ziam?

Pathian Itna

Rev. James Lian Khen Thang thuhilna: March 6, 2016 Mihing itna sia limit om a conditional om hi, ahihang Pathian itna sia limit om ngawl a, unconditional hi. Topa itna ih nuntakna sungah tatsat ngawl in hong luang buale, ih nuntakna zong piicing thei ngawl hi…

Hi nausen laain hong kepsak tan – Pr. Tuallamkim Suantak -Sept 27, 2015

Bible Study – Rev. Thang Suan Kim – Sept 6, 2015

Hanthotna – Rev. Mang Kap (ZBA – GS) – Aug 16, 2015

Hanthotna – Pr. Tual Lam Kim – Aug 2, 2015

Bible Study – Pr. Tual Lam Kim – July 26, 2015

Bible Study – Pr. Tual Lam Kim – April 12, 2015

Hanthotna – Mar 29, 2015 – Rev. Dr. Kap Cin Thang

Bible Study – Sya Pau Lian Mung (Dec 28, 14)

Bible Study – Pr. Tual Lam Kim- Dec 14, 2014

Bible Study on December 14, 2014:

Pathian Sathau Noaite Patoaina (Rev. Lian Khan Kap)

October 12, 2014 Ministers Sunday: Rev. Lian Khan Kap

Bible Study: Maw Kimaisakna (Pr. Tual Lam Kim)

September 28, 2014:

Na Pa A Angtang Tu Ziam?

June 15, 2014:

Thu Neina Hong Piazo

May 24, 2014:

Lung Muanna Taw Khua Daak Ni

America sia mission vawt a haat, missionaries tuatuam leitung a puak ngam hi. Ahihang mipil tuatuam te ii research vawtna ah, tu ni Pathian taw citak in aki zomh sia zakhen 50% hi lai bek hi. Zakhen 80% na Pathian om hi ci um lai saam uh hi. Ahihang biakna na nei ziam ci dong … Continue reading

Topa Jesu Sil Vun

May 3, 2012 ni USSBC pawlpi ah Zomi Christian Community Church pastor Rev. Suan Khan Mang hanthotna

Pawlpi aading aa Pasian Deihna

Speaker: Rev. Dr. Cin Do Kham Title: Pawlpi aading aa, Pasian Deihna Place: Sizang Burmese Mission Church (USA) Date: Feb 2011 Language: Tedim Source: johnpiang

Jesu Sung ah Ei Thuum mi te Hihna tatak (Part II)

Preacher: Pastor Kam Cin Hau Title: Jesu Sung ah Ei Thuum mi te Hihna tatak (Part II) Place: Perth Siyin Baptist Church Date: May 2011 Language: Teddim Zesu sung ah ei thu um mi te hi na tak tak [Part 2] from Perth Siyin Baptist Church on Vimeo. Source: Perth Siyin Baptist Church

Jesu Sung ah Ei Thuum mi te Hihna tatak

Title: Jesu Sung ah Ei Thuum mi te Hihna tatak Place: Perth Siyin Baptist Church Date: May 2011 Language: Teddim Zesu sung ah ei thu um mi te hi na tak tak [Part 1] from Perth Siyin Baptist Church on Vimeo. Source: Perth Siyin Baptist Church

Lungsim Tuak Nuntakna

Title: Lungsim Tuak Nuntakna Place: Perth Siyin Baptist Church Date: May 1, 2011 Language: Teddim Lung Sim Twak Nun Tak Na from Perth Siyin Baptist Church on Vimeo. Source: PSBC

Rev.Dr. Ngul Khan Pau’ Nute ni thuhilna

Source: Ukamaroma

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,812 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG