Rev. Khai Tual

This tag is associated with 2 posts

A Thumaan Christ Atu Naseam – Rev. W Khai Tual

Christ Jesu ii a nei thinpuak na nei tavun. Ama in Pathian pian zia nei nginge a, ahihang Pathian taw kikim natu in zawthawk thu a zangh bua hi. (Philippite 2:5) Oct 14, 2018

Minuamsa Ih Suak Natu – Rev. Khai Tual

No atu in tupna ka neite, siat natu hi ngawlin mi nuamsa va-ial na sua natu uh tupnate, no mai sangah lametna kong piak tu tupnate keima bek in ka he hi. September 2, 2018

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,688 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG