Articles (Sizang Lai)

Easter Taangthu Khat

ThawngnoEdith Burns sia Texas state, San Antonio khuaah a teang Tapidaw thuummi khat hi. Dr. Phillips sia Edith ii syavuanpa hi a, ama a it mama khat hi. Edith sia a paina theampo Lai Thiangtho bu kengin, a kimu pui theampo tungah “Hello, my name is Edith Burns, Do you believe in Easter” ci in paupui hi. Ciang ngupna thu son pui a, mihing tam mama ama tung tawn in ngupna kitel hi.

 

Nikhat, Edith dam ngawl ahikom Dr. Phillips kung kilak hi. A ban pan chi la a, ni tawmvei zawk ciang result la tu in appointment pia hi. Dr. Phillip in Edith ii chi result a et ciang cancer natna a hi hunlam mu hi. A pumpi tung buppi kizel zo in a kibawl thei nawn ngawl tu ciang hi zo hi.

 

Appointment ni thet ciang, Edith theng pal in leangna tona khaanah cina dangte, a ngeina bangma “Hello, my name is Edith Burns, Do you believe in Easter” ci in paupui hi. Dr. Phillip in a zum sung pan ngaal et in a result koibang zong son thong tu khiziam, ci in haksa sa in, khuangai in om hi. Ngei chichim ma hun la in a hanciam zawk ciang nurse khat na sam sak hi.

 

Edith in Dr. Phillip maipuak a mu ciang “Tu ni dam ngawl ni ziam? na maipuak hoi bua ta a, Lai Thiangtho sim ngawl ni ziam, thu ngen ngawl ni ziam” ci in paupui hi. Dr. Phillip in dam khi ve ci in zo hi. Tuazawk ciang chi etna lab pan result hong theng zo hi. Na natna sia cancer ci thong hi. A poai mama sia, na pumpi tung buppi kizel zo thong hi, ci in thin nuam ngawl het in son pui dildel hi.

 

Edith in banghang thin nuam ngawl in om niziam, Pathian zong khat vavei khial tu um niziam? Pathian khial ngei ngawl hi…kei TOPA taw kimu tu pai nai tu khi hi. Hong nusia ka it bel innkuanpui te le, lawmte taw kimu tu pai nai tu hi zo cina hi, amate taw tawntung Easter poai sim khawm tu hi ngawl khi ziam? Banghang hizata a lungdam huai mun ka thet tu thu nong son ciang khuangai ni ziam? ci in dong kik pumsai hi.

 

Tuazawk pan kipan, Edith in Dr. Phillip clinic ah nipi sim kilak ahikom nipi sim amate 2 kimu hi . Christmas hun thet sim Dr. Phillip a clinic khaak a, January ni 3 ni ciang hong kik pheang hi. Christmas hun sung amate 2 kimu ngawl hi. January ni 4 ni Dr. Phillip in a clinic hong a, Edith kung pan telephone pai hi. Happy newyear ci in paupui hi, ngim mama zo tana, zato pi ah hong kipuak hi, tawntung Easter poai sim ka pai tu hun nai mama zo hi ci in phone sung pan ci hi. Easter thu taw kisai a he nuam cina khawng a om tha zezen le, ka lupna zoto ah hong pai sak tan cici lai hi. Edith ii ngetna hang in Easter taw kisai a he nuam mihing tam mama a zato lupna ah pai hi.

 

Phyllis a kici sia nurse hi a, Edith ii kaana zato ah seam hi. Za sun tu Edith khan a pai sim Edith in Easter thu son pui nuam hikale, Phyllis in kin vet ngei vet ngawl in tai san papai hi. Ama na, Edith tungah, “Bangza ta nong son pui hang, um ngei ngawl tu khi hi. Toai lel ni zam, nong hesuakna son daa lel in” ci hi. Edith na, Easter le ngupna thu na tel mateng hong la heak lai in ci in Pathian tungah thu ka ngen ci hi. Nurse Phyllis nui valit in “Tuale, bangma hun thi nawn ngawl tu ni hi” ci in ciamui taw khum hi. Tua ni pan kipan Nurse Phyllis a mu sim “TOPA na nangma hong it mama hi, kei zong hong it mama khi hi, ni sim thu hong nget sak khi hi” ci in pau pui tawntung hi. Easter taw kisai peuma kam laam nawn ngawl hi.

 

Phyllis na Edith sia dadam in it vaial a, ni khat, khat vei haw ngawl in om thei ngawl hi. Edith ii khaan ah vawt tu sep tu a nei bua zong theng hamtang tawntung hi. Ni khat, Nurse Phyllis na Edith tungah “mihing na kisik pui theampo tungah Easter thu dong tawntung kasap, kei tungah banghang hong dong ngawl ni ziam?”ci hi. Edith na hibang zo kik hi. “Easter thu hong son nuam mama a, kipan tawntung ka hihang, nangma nong dok phot mateng son heak in TOPA na hong ci hi.”

 

Edith na sahun tuamna taw a kituam sitset a Lai Thiangtho bu hong hi. Tua zawk ciang nurse Phyllis tungah TOPA Jesu hong thina pan kipan hong thaw kikna thu cing dildel in son hi. TOPA Jesu hong thaw kik hu in mihing maw nei theampo ngupkhiatna kinga ahihunlam thin sau tatak in son hi. A son man ciang, “Tu… Easter thu hong son zo khi hi, Easter thu na um ziam? TOPA Jesu ngum pa le tan pa in na lungtang sungah na saang thei ziam, Jesu na lungtang sungah a tawntung hong teang nuam hi.” ci hi.

 

A thu zaak lungdam mama ahikom Phyllis thitui vaam hi. Tuazawk ciang, “TOPA Jesu ka nuntakna sungah ngumpa le tanpa in saang zo khi hi” ci in zo kik hi. Edith ii thu son apat pan atawp dong ngai ngei ngawl, paulap khat taw taisan tawtung hikale, tua ni a thu son theampo atawpna dong thin sau tatak in ngai hiithiat hi.

 

Ni 2 zawk ciang, Phyllis haw laleo in Edith tungah “Tu ni bang ni ziam, na he le?” ci in dong hi. Edith na tu ni Good Friday hi, thai ciang Easter ni theng tu hi zo, ci in zo kik hi. Phyllis na, nang atu hile, nisim Easter hi tawntung thong zam e, “Happy Easter” ci in ciamui hi.

 

Ni 2 zawk ciang Easter ni theng a, Edith kung haw nuam ahikom, zing pan kipan Phyllis kithoai in a nasep tuteng tai valat in seam hi. Hun a nga peuma ciang, zato mai, lamlang paak sai ah tai vazangh in Edith a piak tu unok paak kaang (white lily) lei hi. Unok paak kaang toai in “Happy Easter” ci in Edith nukset nuam ahikom, Edith lupna khaan sang pai hi.

 

Edith ii khaan sung a thet ciang, Edith sia a Lai Thiangtho bu toai in lupna tungah nui hiuhieo in om hi. Unok paak sabuai tungah koi in “Happy Easter” ci in nukset ahihang thiim hiithiat in om ahikom, a lung tuk a ngai le, Edith a hu sang nawn ngawl ahi hunlam mu hi. A Lai Thiangtho hon sa in om a, a vei sang khutme dawn taw John 14:2 santak kawk a, a ziat sang khutme dawn taw Thu Pualaakna 21: 4 kawk in leitung nusia zo hi.

 

Ka Pa inn sungah inndoi tuam tam mama om hi, no atu omna pua khol tu in, ka na pai tu hi. Tabang hi bale hi bangin kong son batu hi. [John 14:2]

 

Amate mittang sung pan, thitui theampo nawl sak tu hi. Thina, heena, kaana le natnate a om nawn batu hi. A lui sa na theampo bo mang zo hi,” ci hi. [Thu Pualaakna 21:4]

Nuntakna a nei nawn ngawl Edith ii pumpi kun in a etna pan vantung ento hi. A mittang 2 sung pan thitui khaam zo ngawl in luang vahil hi. A it mama Edith a khaak bel in Easter wishing taw nukset hi, “Happy Easter, Edith…. Happy Easter maw Edith”….

 

Nurse Phyllis, Edith ii khaan pan pusuak kik hi. Bangkua a thet ciang nurse 2 taw kisi a, Phyllis na “Hello, my name is Phyllis Cross, do you believe in Easter?” ci in a paupui zawk ciang Edith ii khaan pan a khualana dadam in zuan in pai hi.

 

 

Thawngno

 

Doppha: Harvie Neatherlin AN EASTER PARABLE: EDITH EASTER

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,688 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: