Articles, Articles (kawl lai), Thawngno

ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္သည္ သူ၏ ဖခင္ထံမွ Lakewood ဘုရားေက်ာင္း (အသင္းေတာ္) ႏွင့္ ထိုအသင္းေတာ္၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းကို အေမြအျဖစ္ျဖင့္ဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအသင္း ေတာ္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို သူ၏လက္ထက္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ထပ္ခ်ဲ႕ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ အလြန္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္အျပင္ သူ၏ႏွစ္လိုဘြယ္အၿပံဳးမ်က္ႏွာ ပံုႏွင့္ “live at your full potential” တရားေတာ္သည္ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာ္စ္တင္က “ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမ်ား ကို ဘုရားရွင္အထူးသေဘာက်သည္” ဟုဆိုသည္။ ေအာ္စ္တင္သည္ ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ က်မ္းစာေက်ာင္းတခုခုမွ မည္သည့္ဘြဲ႕ကိုမွ်ရရွိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေပ။

Oral Roberts တကၠသိုလ္တြင္ ခဏတာပညာဆည္းပူးခဲ့ၿပီး၊ Lakewood အသင္းေတာ္ ရုပ္သံသာသနာလုပ္ငန္း၏ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္တြင္ မထင္မရွားပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ သူ၏ဖင္ ဆံုးသြားသည့္ ၁၉၉၉ အထိပင္ျဖစ္သည္။ သူေရးေသာ After Your Best Life Now (Warner Faith) စာအုပ္ နယူးေရာက္တိုင္းမ္ အေရာင္းရဆံုးစာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္ေနာက္တြင္၊ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀ ရရွိေသာ အသင္းေတာ္တြင္ထမ္းေဆာင္သည့္အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္ အုပ္ေရ သံုးသန္းေက်ာ္ေရာင္းရသျဖင့္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္လုပ္သူ Simon and Schuster ကုပဏီႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ ရန္ ေဒၚလာသန္းႏွင့္ ခ်ီေသာစာခ်ဳပ္တစ္ခုကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးရိုး၀ါဒီယံုၾကည္သူမ်ားက အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းလြန္းသူဟု ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကိုခံရသလို၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီမ်ား ကလည္း သူ၏ၾကြယ္၀ေအာင္ျမင္ေရးတရားေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ ဘ၀ႏွင့္သြန္သင္ခ်က္မ်ားမွေသြျဖည္ သည္ဟုေျပာဆိုၾကသည္။
တက္စ္ဆက္ျပည္နယ္တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ဟူစတန္ခေရာ္နီကယ္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရာ ေအာ္စ္တင္သည္ Lakewood အသင္းေတာ္၏ ေျခာက္ဦးေကာ္မီတီဘုတ္အဖြဲ႕သာပါ၀င္သည့္ အခန္းအနားငယ္ေလးတစ္ခုျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္တင္မဂၤလာဘြဲ႕ကို ေပးခဲ့သည္။ သူ၏သာသနာလုပ္ငန္း သည္ မည္သည့္ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းႀကီးတစ္ခုႏွင့္မွ်ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိဘဲ သူ၏တြဲဖက္သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ ဇနီးသည္ ဗစ္တိုးရီးယား ႏွင့္အတူ၊ ဟူစတန္ၿမိဳ႕၏ လူ ၁၆၀၀၀ ဆန္႔ေသာ Compaq Center ႏွင့္လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သည္ မိသားစုပံုစံအသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္
ဟူစ္တန္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြါးေသာ ေအာ္စ္တင္သည္  ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ Victoria L. Iloff ႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၿပီး Jonathan ႏွင့္ Alexandra ဟုနာမည္ေပးေသာ ရင္ေသြးငယ္ႏွစ္ဦးထြန္းကားသည္။ ေအာ္စ္တင္၏မိဘမ်ားျဖစ္ေသာ ဂၽြန္ႏွင့္ ဒိုးဒီ ေအာ္စ္တင္ တို႔တြင္ ရင္ေသြးရတနာ ငါးေယာက္ရွိသည့္အနက္ ေအာ္စ္တင္သည္ တစ္ေယာက္အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  ေပါလ္၊ လီစာ ႏွင့္တာမရာတို႔သည္ ေအာ္စ္တင္ ၏အကိုႏွင့္ အမမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေအပရယ္လ္ သည္ ညီမျဖစ္သည္။ မိခင္မတူေသာ အကိုျဖစ္သူ ဂ်ပ္စ္တင္သည္လည္း နယူးေယာက္တြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ေအာ္စ္တင္၏ဖခင္ျဖစ္သာ ဂၽြန္ေအာ္စ္တင္သည္ Southern Baptist တြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ရာ ၁၉၅၀ ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ Charismatic ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၏ မိခင္မ်ားေန႔တြင္ Lakewood Church ကိုစတင္ခဲ့သည္။ ေအာ္စ္တင္၏ဖခင္သည္ ထိုအသင္းေတာ္ကို အသင္းသား ၆၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာနာႏွင့္၊ ငတ္မြတ္သူမ်ားကို အစားအစာ အခမဲ့ေ၀ငွေသာ။ မီရွင္လုပ္ ငန္းကိုအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ေသာ အသင္းေတာ္တပါးအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာေအာင္ဦးေဆာင္သူ အျဖစ္ ဘုရားရွင္၏ အသံုးျပဳျခင္းကိုခံရသည္။ ေအာ္စ္တင္ ၏ ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္သာသနာ လုပ္ငန္းသည္ ဖခင္၏ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ အေမြခံ လုပ္ကိုင္ရင္း ပိုမို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ႀကီးမားေသာ အသင္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္လာကာ ယေန႔ အသင္းသား ၃၈၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုးအသင္းေတာ္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကိုခံရသည္။

ေအာ္စ္တင္သည္ 1963 ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြါးၿပီး၊ ေနာင္တြင္တြဲဖက္သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္လာ မည့္ ဗစ္တိုးရီးယား ေအာ္စ္တင္ႏွင့္လက္ထပ္သည္။ ဖခင္၏သာသနာလုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာ လုပ္ငန္းတြင္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ပါ၀င္ကူညီအမႈေတာ္ေဆာင္ၿပီး၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖခင္၏ သာသနာလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ဆက္လက္တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ေအာ္စ္တင္ဦးေဆာင္ေသာ အသင္းေတာ္သာသနာသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ဘုရားရွင္အတြက္အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေန သည္။ သူ၏ “Your Best Life Now 7 Steps to Living at Your Full Potential” ဟုအမည္ေပးထားေသာ ပထမဆံုးေရးသားသည့္ စာအုပ္ ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ထုတ္ေ၀သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ဘာဘရာ ေ၀ါလ္တာ က ေအာ္စ္တင္အား  `လူသားမ်ားကိုအဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆံုးလူသား ၁၀ ဦး´ စာရင္းတြင္ထည့္သြင္းသည္။ သမၼတေရြးေကာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂၽြန္မက္ကင္း က ေအာ္စ္တင္ ကို ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းသူအျဖစ္မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ယေန႔ ေအာ္စ္တင္ႏွင့္အသင္းသားမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးသို႔သြားလာၿပီး အားကစားရံုးႀကီးမ်ားတြင္ တရားေဟာပြဲမ်ားကိုလွည့္လွယ္ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ “A Night of Hope” ဟုအမည္ေပးထားေသာ တရားေဟာေျပာပြဲတြင္ အသင္းေတာ္၏ျမဴးဇစ္အဖြဲ႔၏ဦးေဆာင္မႈ၊ ေအာ္စ္တင္ ၏မိခင္ ဒိုဒီ ၏သက္ေသခံခ်က္၊ ေအာ္စ္တင္၏တရားေဒသနာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုတရားေဟာပြဲကို ကေနဒါ၊ အဂၤလန္၊ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ ႏွင့္အစၥေရးလ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျခဆန္႔ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဒုတိယေျမာက္စာအုပ္ျဖစ္ေသာ Become a Better You: 7 Keys to Improving Your Life Every Day ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ၊ အုုပ္ေရ ေလးသန္းေရာင္းခ်ရေသာ နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ ၏အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္စာရင္း၀င္ျဖစ္လာျပန္သည္။ CNN သတင္းသမား Larry King ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းခန္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားေလာက၌ ေနထိုင္စဥ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏ လူမႈဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း ကိုပိုမိုဦးစားေပးေရးသားထားပါသည္ဟု သူကေျပာပါသည္။ သူက ဆက္လက္၍ ဘုရားဖန္ဆင္းေသာအသင္ လူသားအျဖစ္သို႔ ဟူေသာ သူ၏အေျခခံေဒသနာကို ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေအာ္စ္တင္၏ ေရပန္းစားလူသိမ်ားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအဘီစီ သတင္းဌါနမွ သူ႔ကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ၏ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုး လူသား၁၀ ဦး စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အျပင္ The Church Report အဖြဲ႕မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၏ ၾသဇာအရွိဆံုးခရစ္ယာန္ ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကို၄င္း ခံခဲ့ရသည္။

တုလိန္းသကၠသိုလ္မွ လူမႈေဗဒပညာရွင္ ရွိန္းလီ ႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္ ဖိလစ္စီနီတိုင္းယား တို႔ေရးသားေသာ Holy Mavericks Evangelical Innovators and the Spritual Marketplace စာအုပ္တြင္ ေအာ္စ္တင္ကို အေတာ္ဆံုး ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာဆရာ ငါးပါးတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

တရားေဒသနာေဟာသည့္စတိုင္

ေအာ္စ္တင္က အျပစ္၏အေၾကာင္းထက္ ဘုရားရွင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းအေပၚပို၍ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး ေဒသနာ ေ၀ငွသည္ဟုေျပာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ က်မ္းပိုဒ္အေျမာက္အမ်ားကို သူ၏စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပ ျခင္းမရွိပါသနည္းဟူေသာေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရာတြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘ၀၏နည္းျပ ပို၍ခံယူေသာေၾကာင့္ ဟုေျပာသည္။ ေအာ္စ္တင္က သမၼာက်မ္းစာ၏နည္းလမ္းမ်ားကို အရိုးစင္းဆံုးနည္းျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏တန္ခိုးႏွင့္ အေကာင္းျမင္၀ါဒ ကိုအေလးထားေလ့ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ရႈံ႕ခ်ေ၀ဖန္ခံရျခင္း
ေအာ္စ္တင္ကို အခ်ဳိ႕ေသာ ဧ၀ံေဂလိအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ေ၀ဖန္ရႈံ႕ခ်ၾကသည္။ CNN သတင္းဌါန၏ Larry King Live အစီအစဥ္မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းအၿပီး၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေအာစ္တင္အား “သခင္ေယရႈခရစ္သည္သာလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္´´ ဟူေသာယံုၾကည္ျခင္းကို အခိုင္အမာ လက္မခံသူဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းခံရသည္။ ဘုရားရွင္သာလွ်င္ လူတို႔၏ႏွလံုးသားကို သိေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားကာ၊ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ကိုလည္းယံုၾကည္ ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေအာစ္တင္သည္ Larry King Live အစီအစဥ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ခံရသည္။ ဤတႀကိမ္တြင္ သူ၏ယခင္ေျပာၾကားသည္မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖရွင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ သို႔ေရာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းမွာ ေယရႈခရစ္သာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳုုျပင္ေျပာင္းလဲေရးသီေအာ္ေလာဂ်ီ ပညာရွင္ Michael Horton
က ေအာ္စ္တင္၏ “Joel Osteen Answers his Critics” ကိုေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ CBS သတင္းေထာက္ Byron Pitts ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ Horton က ေအာ္စ္တင္၏တရားေဟာနည္းမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္ တရားမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟုေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လႊင့္ေသာ Fox News တြင္ Chris Wallace က ေအာ္စ္တင္ကို တရားေဒသနာမ်ားေ၀ငွသည့္အခါ သမၼာက်မ္းစာမွ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ကိုးကားေလ့မရွိေၾကာင္း၊ အျပစ္တရားသည္ လူသားတို႔၏ဘ၀တြင္ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ မ၀့ံမရဲ ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ခဲ့သည္။ ေအာ္စ္တင္က ျပန္လည္ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ၊ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီ အေၾကာင္းအရာေတြကိုအၿမဲတမ္းေဟာေျပာဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္လူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ေန႔တဓူ၀ အသက္တာမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုေနထိုင္ က်င့္ႀကံရမယ္ ဆိုတာေတြကို သင္ျပေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းဘဲ အဲဒါေတြကိုဘဲပို ၿပီးအေလးတစိုက္ျပဳပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ေဒသနာေတြကို မႀကိဳက္တဲ့လူ တခ်ဳိ႕တေလေတာ့ ရွိႏိုင္ပါတယ္၊ ဟု ေျပာဆိုေခ်ပခဲ့သည္။

သူ၏ တရားေဒသနာမ်ားသည္ တခါတရံ တိုးတက္ႀကီးပြါးေရးတရား (prosperity gospel) အေတြးအေခၚ ဆန္သည္။ Prosperity Gospel တိုးတက္ႀကီးပြါးေရး၀ါဒီတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းတခုမွာ၊ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ျခင္း သည္ ဘုရားရွင္ထံမွလာေသာေကာင္းႀကီး ဆုလဒ္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေအာ္စ္တင္၏အခ်ဳိ႕ေသာတရားႏွင့္အဆိုမ်ား
ေအာ္စ္တင္၏ေျပာေနက် လက္ဆြဲအဆိုမ်ားမွာ “သင္ရဲ႕ဘ၀ကိုေျပာင္းလည္းခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္၊ သင့္ႏႈတ္ထြက္ စကားကေနစၿပီး ေျပာင္းပါ” “သင္ပို၍သိလာေလေလ သင္သည္ပို၍ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျခင္းခံရမွာျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္ အရာအတြက္မွမေတာင္းပန္ဘူး၊  ကၽြႏု္ပ္ဆီမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႕ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရားမ်ားေဆာင္ယူလာပါတယ္” ဟူ၍ျဖစ္တယ္။

သင္တို႔ဘုရားရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းအေၾကာင္းကိုေျပာၾကေလ့ရွိတယ္၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕မ်က္နာသာေပးျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ?

ဘုရားရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းဆိုဒါ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္မျပႏိုင္ေပမဲ့ သင့္ဘ၀မွာဘုရားထံမွၾကြယ္၀ေသာေကာင္း ႀကီး မဂၤလာမ်ားကိုရရွိျခင္းျဖစ္တယ္။ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားျခင္းမလိုအပ္ဘူးလို႔ မေျပာလိုဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားအတြက္ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ဘ၀မွာ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္မထားတတ္တဲ့ လူသား ေျမာက္မ်ားစြာရွိတယ္။ သူတို႔ ဟာေကာင္းေသာအရာတစ္ခုမွသူတို႔ ဘ၀မွာျဖစ္လာမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး၊ အေကာင္းျမင္အေတြးေတြမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လူေတြကို အၿမဲတမ္းေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဘုရားရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္၊ ၀န္ခံတယ္ဆိုရင္၊ ေကာင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္လာတာကို ျမင္ရတဲ့ အခါ ဘုရားရွင္ကိုေက်းဇူးတင္တတ္တယ္ဆိုရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘ၀ေတြမွာေကာင္းႀကီးေတြ ထပ္ခါထပ္ခါ ရရွိခံစား ရမွာျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က မ်က္ႏွာသာေပးတဲ့သူေတြအေပၚ အခက္အခဲ၊ ဒုကၡေတြႀကံဳေတြ႕ေစမယ္လို႔ သင္ထင္ပါသလား၊ အရာရာကို အဆံုးေပးၿပီး ဆင္းရဲႏုံခ်ာစြာေနထိုင္ျခင္းဟာဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္ျဖစ္မယ္လို႔ သင္ထင္သလား? ဒါမွမဟုတ္ တျခားလူေတြကို ကူညီေစာင္မႏိုင္ျခင္းလား ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ဆိုတာ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ့ယံုၾကည္ပါတယ္၊ အျခားေသာသူမ်ားကိုကူညီျခင္းဟာ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခုပါဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရွင္က အဲဒီလိုကူညီႏိုင္ေအာင္သင့္ကို ေက်းဇူးျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့ ဖခင္ႀကီး အသက္ရွင္ေနေသးတယ္ဆိုရင္၊ ဒီေန႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ သူေနထိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႕အတူတကြ ေနထိုင္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ႀကီးက ေကာင္းႀကီးလဒ္လာဘ တစ္ပါးျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ခဲ့လို႔ပါဘဲ။ သူဟာ တတိယကမာၻ ကႏိုင္ငံမ်ားမ်ာေနရတာႏွစ္သက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူနဲ႔ အတူခရီးသြား ေလ့ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္မႏွစ္သက္တဲ့ အရပ္ေဒသေတြဆီ ကၽြန္ေတာ္အေဖနဲ႕သြားခဲ့ေလ့ရွိတယ္။ ၾကြယ္၀ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုတာ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းနဲက တိုင္းတာၿပီးေျပာလို႔ရတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခက္ခဲတဲ့အရာမ်ားကိုလည္း ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳတယ္။ သက္ရွိထင္ရွားလူသားထဲမွာ “သင္သည္ဘယ္ေတာ့မွ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ ႀကံဳေတြ႕မည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္သည္အျမဲတမ္း သင္၏လမ္းခရီးကိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည္ ” ဟုရဲ႕၀န္႔စြာေျပာဆိုရဲသူရွိမည္မထင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည္ဆိုသည့္ အရာမ်ား ၾကားထဲမွရုန္းကန္တိုးတက္လာၾကသူမ်ားခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္ ဤအခက္အခဲမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ အျပစ္တင္၍မရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအခက္အခဲမ်ားကို ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္ဆိုင္ၿပီး မြန္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာ တိုက္ခိုက္ ျခင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ကာ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုဆြတ္ခူးၾကရန္ျဖစ္တယ္။

အျပစ္ရိွျခင္းႏွင့္ရွက္ေၾကာက္ျခင္းကိုေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္မည္သည့္အခ်က္သည္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သနည္း
ကၽြႏိုပ္တို႔ျပဳမိေသာ အမွားမ်ားအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခြင့္လႊတ္တတ္ရမည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာေလ့ ရွိသည္မွာ “ဘုရားရွင္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးခ်င္မယ္လို႔ မထင္ဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာ ကုိယ္က်ဴးလြန္တဲ့အျပစ္ေရာ၊ သူမ်ားအျပစ္ကိုပါခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွျမည္းစမ္းၾကည့္ခြင့္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္လိုက္တာနဲ႕ တၿပိဳင္တည္း သင့္ရဲ႕အမူအရာ၊ စိတ္ဓါတ္ေတြေျပာင္းလည္းသြားၿပီး ဘုရားရွင္ထံမွလာတဲ့ တန္ဖိုးရွိျခင္းဆိုတဲ့ေကာင္းႀကီးေတြကို သင္ရရွိခံစားမွာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ တစံုတေယာက္က သင့္ကိုႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုလိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ “သူေျပာခ်င္သလိုေျပာပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဘုရားသခင္ကဘယ္လို ဖန္ဆင္းထားတယ္ဆိုတာသူမၾကာခင္ သိလာမွာပါ” လို႔သင္ေအးေဆးၿငိမ္သက္စြာျပန္လည္ေျပာဆိုေခ်ပႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ေသာင္းႏိုး

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other followers

Leangna hong haw

  • 48,607 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG

%d bloggers like this: